sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Bedrijventerreinen

BedrijventerreinenVeel ondernemers hebben een locatie nodig op een bedrijventerrein. Veel nieuwe ‘bedrijventerreinen’ bestaan alleen uit kantoorgebouwen. Bedrijven in milieucategorie 3 en hoger kunnen moeilijk een plek krijgen, vooral in de Randstad. Oprukkende woningbouw leidt voor zittende maakbedrijven tot veel onzekerheid, uitbreiden is vaak onmogelijk en bijna altijd leidt het tot extra milieucontroles en voorschriften (‘wegpesten’). Veel bedrijventerreinen zijn verpauperd, deels omdat gemeenten jarenlang geen toekomstrobuust beleid hadden. Gemeenten willen vaak alleen herstructureren als er woningen, winkels of kantoren kunnen komen, wat vaak conflicteert met de behoefte aan ruimte (zowel fysieke als milieuruimte) van de lokale maakbedrijven. Bij herstructureringsplannen wordt vaak niet overlegd met gebruikers/eigenaren.

doel

MKB-Nederland wil dat er voldoende ruimte blijft voor maakbedrijven. Regionaal moeten er voldoende (nieuwe) bedrijventerreinen zijn, m.n. voor milieucategorie 3 en hoger. Vooral provincies moeten hierop toezien. Nieuwe bedrijventerreinen moeten toekomstrobuust zijn (qua kosten, uitstraling, bebouwingsmogelijkheden, parkeerplekken, infrastructuur).

Gemeenten moeten blijven investeren in nieuwe en ‘oude’ bedrijventerreinen. Dat kan deels worden gefinancierd uit de opbrengsten van nieuw ontwikkelde gebieden. Meer terreinen moeten worden geherstructureerd, maar altijd in overleg met gebruikers/eigenaren van panden. Bedrijventerreinen moeten niet worden bedreigd door oprukkende woningbouw (of natuurgebieden). Als bedrijven desalniettemin toch moeten verhuizen moet er een geschikte locatie worden aangeboden en financiële compensatie.

Stand van zaken

Wensenlijst bedrijfsleven nieuwe collegeperiode
Voor een dynamische lokale economie is regionale afstemming van voorzieningen en bedrijfslocaties belangrijk. Het bedrijfsleven verwacht dan ook dat de provincies de komende jaren een ruimtelijke regierol zullen vervullen. De regionale verenigingen van MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een wensenlijst afgegeven aan de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten:
> download de wensenlijst

Parkmanagement
Steeds vaker overweegt de overheid – vooral bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen of bij herstructurering – om een vorm van parkmanagement verplicht te stellen. MKB-Nederland, VNO-NCW, de Kamers van Koophandel en Koninklijke Metaalunie zetten in deze Praktijkinfo de belangrijkste punten op een rijtje.
> praktijkinfo Parkmanagement

Ambassadeurs
Voor hun bedrijventerreinbeleid kunnen gemeenten sinds september steun krijgen van vijf Ambassadeurs Bedrijventerreinen. De onafhankelijke ambassadeurs, die ruime ervaring hebben in het openbaar bestuur en/of bedrijfsleven, helpen regionale samenwerking in goede banen te leiden. Op verzoek van gemeenten komen zij in actie als bemiddelaar en bruggenbouwer.
> Meer informatie

Convenant Rijk, provincies en gemeenten
Op 27 november 2009 sloten het Rijk, provincies en gemeenten een convenant af om bedrijventerreinen aan te pakken. Tot 2020 komt maximaal 11.015 hectare beschikbaar voor bedrijvigheid, 6.500 hectare verouderde bedrijventerreinen worden opgeknapt. Bij dit laatste moet voldoende ruimte overblijven voor bedrijven, onderstreept MKB-Nederland. Voornamelijk voor de industriële sector die in milieucategorie 3 en hoger thuishoort. 

Inspraak van gebruikers en eigenaren is hierin van groot belang, vindt MKB-Nederland. Ook bij het plan om private partijen, zoals beleggers en projectontwikkelaars, meer te betrekken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, moeten ondernemers vroegtijdig en nauw betrokken worden. Deze ruimte voor private partijen moet niet ten koste gaan van andere deelsectoren. MKB-Nederland is van mening dat in ieder geval geen rol is weggelegd voor deze partijen wanneer het onroerend goed betreft voor de industrie in milieucategorie 3 en hoger.

Herstructurering
MKB-Nederland is positief dat het kabinet en provincies veel geld vrijmaken (€400 miljoen) voor herstructurering van bedrijventerreinen. De wens van MKB-Nederland dat gemeenten opbrengsten uit nieuwe gebieden moeten gebruiken om bestaande gebieden te herstructureren is overgenomen. Op dit moment is MKB-Nederland betrokken bij de herstructureringsplannen door provincies en gemeenten. Inzet daarbij is vooral zorgen voor voldoende blijvend goede plekken voor milieucategorieën 3 en hoger.

Het rijk stelt als voorwaarde dat het regionale bedrijfsleven wordt betrokken bij de plannen. Om ondernemersorganisaties hierbij te ondersteunen heeft MKB-Nederland een Praktijkinfo Herstructurering Bedrijventerreinen opgesteld, met de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden.
> praktijkinfo Herstructurering bedrijventerreinen

even voorstellen

 Ton Ravesloot

Ton Ravesloot
secretaris
T 070- 3490 332
E ravesloot@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Interessante websites

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Lees ook deze dossiers