MKB NederlandMKB Nederland

Mededinging en inkoopmacht

Mededinging en inkoopmachtDe mededingingswet heeft als doel om de concurrentie in Nederland te verhogen. Het beleid kent drie pijlers:

• het verbod voor ondernemingen om kartels te vormen;
• het verbod voor ondernemingen om een economische machtspositie te misbruiken;
• de fusietoets.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is toezichthouder op de naleving van het mededingingsbeleid.

Teveel marktmacht
Veel mkb-leveranciers ondervinden echter het probleem van marktmacht aan de inkoopzijde van de markt. Ook wel inkoopmacht. Mkb-ondernemers krijgen als leverancier of aanbieder vaak te maken met een sterke (grotere) inkoper waarbij weinig ruimte is voor onderhandeling.

doel

MKB-Nederland wil dat mkb-bedrijven een eerlijke kans op de vrije markt moeten hebben. Kleine bedrijven moeten tegenwicht kunnen bieden. Hierdoor verbetert de marktpositie van deze kleine leveranciers en aanbieders en kan meer aandacht uitgaan naar innovatie.

Stand van zaken

Evaluatierapport NMa
De NMa heeft een substantiële inspanning geleverd om markten beter te laten werken, maar, zo concludeert het evaluatierapport over het functioneren van de Raad van Bestuur van de NMa, moet haar aandacht meer richten op de informatieverstrekking richting bedrijfsleven. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over deze conclusie. ‘Ondernemers hebben in de praktijk grote behoefte aan duidelijke communicatie over de mededingingsregels.’ De NMa heeft al aangegeven meer aandacht te gaan geven aan sectoren in transitie en de mogelijkheid te onderzoeken om rondetafelbijeenkomsten met het bedrijfsleven te organiseren.
Ook stemmen de werkgeversorganisaties in met het oordeel over de effectiviteit van het toezicht. Een strafrechtelijk handhavingsysteem, zoals voormalig minister Van der Hoeven voor ogen had, zal niet effectief zijn, is kostbaar en niet in lijn met het Brussels handhavingsysteem.
> Evaluatierapport NMa (augustus 2010)

Groepsvrijstelling
Op 21 april 2010 heeft de Europese Commissie een nieuwe groepsvrijstelling vastgesteld voor overeenkomsten tussen producenten en distributeurs voor de verkoop van producten en diensten. Ondernemingen mogen zelf beslissen hoe hun producten gedistribueerd worden, maar mogen dan geen prijsstellingsbepalingen of andere beperkingen opnemen in de overeenkomst. Ook mag zowel de producent als de distributeur geen marktaandeel van meer dan 30% hebben. Het staat de erkende distributeurs vrij om producten via internet te verkopen zonder beperkingen qua hoeveelheden, de plaats waar de klanten zich bevinden of prijs.

De groepsvrijstellingsverordening heeft net als de oude regels tot doel de administratieve lasten voor de ondernemingen zonder marktmacht, in het bijzonder het midden en kleinbedrijf, te verlichten
> groepsvrijstellingsverordening 2010

Bagatelbepaling in mededingingsswet
De Kamerleden Ten Hoopen, Aptroot en Vos willen de mededingingswet zo wijzigen dat de uitzonderingen op het verbod van mededingingsafspraken versoepeld worden. Doordat kleine partijen dan meer kunnen samenwerking, verbetert hun onderhandelingspositie. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Hoewel de Kamer overwegend positief is, twijfelt zij over de strijdigheid van het voorstel met Europese regels. In een brief (23-02-10) aan de Eerste Kamer schrijft MKB-Nederland dat van strijd geen sprake is, omdat:

• het initiatiefwetsvoorstel aansluit bij de Europese regel dat overeenkomsten tussen ondernemingen met een marktaandeel van 10 procent of minder niet tot een merkbare beïnvloeding van de mededinging leiden;
• In het geval van zogenaamde hardcore gedragingen, de Europese regel voorrang heeft op de nationale.

In de media

'NMa kan zich beter richten op inkoopmacht overheid'

even voorstellen

 Mariet Feenstra

Mariet Feenstra
secretaris
T 070-3490330
E feenstra@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Interessante websites

notities

Volgen binnenkort

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Lees ook deze dossiers