MKB NederlandMKB Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Statutair is bepaald dat het Hoofdbestuur tenminste twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijft. Deze vergaderingen vinden in de praktijk plaats in juni en november.

► De ALV geeft goedkeuring aan het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid.
► De ALV benoemt, op bindende voordracht van de sectoren (clusters), de leden van het hoofdbestuur.
► De ALV stelt de begroting en het daarbij behorend contributievoorstel vast.
► De ALV verleent goedkeuring aan de jaarstukken en verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Deelnemers
Voorzitters en directeuren aangesloten brancheorganisaties, ereleden en leden van verdienste (is statutair bepaald), zijn deelnemer van de Algemene Ledenvergadering. Alleen afgevaardigden van aangesloten brancheorganisaties zijn stemgerechtigde leden.

Ondernemerskredietdesk

Ondernemerskredietdesk

Informatie en ondersteuning voor ondernemers met vragen over financiering.

Ondernemerskredietdesk

Ondernemerskredietdesk

Informatie en ondersteuning voor ondernemers met vragen over financiering.