MKB NederlandMKB Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Statutair is bepaald dat het Hoofdbestuur tenminste twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijft. Deze vergaderingen vinden in de praktijk plaats in juni en november.

► De ALV geeft goedkeuring aan het door het Hoofdbestuur gevoerde beleid.
► De ALV benoemt, op bindende voordracht van de sectoren (clusters), de leden van het hoofdbestuur.
► De ALV stelt de begroting en het daarbij behorend contributievoorstel vast.
► De ALV verleent goedkeuring aan de jaarstukken en verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid.

Deelnemers
Voorzitters en directeuren aangesloten brancheorganisaties, ereleden en leden van verdienste (is statutair bepaald), zijn deelnemer van de Algemene Ledenvergadering. Alleen afgevaardigden van aangesloten brancheorganisaties zijn stemgerechtigde leden.

Griekenland en de euro

Griekenland en de euro

Wie zaken doet met Griekse bedrijven doet er goed aan heldere afspraken te maken over financiële verplichtingen, adviseert de Rijksoverheid.

Wegwijzer UWV

Wegwijzer UWV

Veel ondernemers lopen vast in een web van regeltjes als het gaat om sociale verzekeringen.
Waar helpt UWV ondernemers nu echt mee? Wegwijzer in 10 prangende vragen.
Download hier de brochure.