Duurzame inzetbaarheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-10-2017

Mkb-ondernemers hebben elke dag te maken met keuzes en veranderingen die van invloed zijn op hun onderneming. Ze zijn bezig om hun bedrijf te laten groeien, om wendbaar te zijn en te kunnen inspelen op de markt. Met medewerkers die flexibel zijn, omdat in de snel veranderende economie steeds weer andere kennis en vaardigheden worden gevraagd. Ondernemers zoeken naar manieren om de productiviteit te verhogen en het ziekteverzuim terug te dringen.

 

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers is van het grootste belang. Niet alleen voor de continuïteit van de onderneming, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst. Want ondernemingen kunnen alleen groeien als mensen groeien. En dat is een gezamenlijk belang. Door te investeren in de eigen ontwikkeling en gezondheid, vergroten medewerkers voor zichzelf het werkplezier en de werkzekerheid. Ze zijn daarmee duurzaam inzetbaar.

 

MKB-Nederland gaat samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitdaging aan om Duurzame Inzetbaarheid (DI) verder vorm te geven en te versterken in het bedrijfsleven. MKB-Nederland doet dit samen met ondernemersorganisaties die als projectpartners de versterking van DI in hun sector of regio gezamenlijk oppakken.

 

Achtergrond
MKB-Nederland stelt ondernemersorganisaties in staat om op een vernieuwende wijze ondernemers te steunen en te adviseren om duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren en verder te ontwikkelen. De (advies-)markt op dit terrein blijkt nog onvoldoende in staat om ondernemers te vinden en binden. Daarom zijn partijen gezocht die nu, en in de toekomst met ons de handschoen willen oppakken om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

 

Missie: het agenderen van DI bij ondernemers in het mkb en het stimuleren van ondernemers in het actief opnemen van DI in het ondernemersproces. Dit doel wordt bereikt door 'natuurlijke' partners van het mkb activiteiten in hun portefeuille te laten opnemen en ontwikkelen, om zo zorg te dragen voor een uitbreiding van een ondersteuningsaanbod op het gebied van DI.

 

MKB-Nederland wil samen met haar partners in een periode van 4 jaar (2x2 jaar) bij tenminste 1.000 bedrijven een advies laten uitbrengen en implementeren zodat de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kan worden versterkt. De wijze waarop advisering en implementatie plaatsvindt is in nauw overleg met betrokken partijen vormgegeven. Aanpakken verschillen hierdoor per partner verschillen.

 Duurzame Inzetbaarheid

Wat is het doel?
Het project beoogt een impuls te geven aan DI in het midden- en kleinbedrijf. Hieronder vallen de volgende doelstellingen:

  1. Gezamenlijk met de convenantpartners wordt gezocht naar en gewerkt aan nieuwe methoden, diensten en producten om DI als onderwerp aan te bieden aan ondernemers. Er worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die aan de markt beschikbaar worden gesteld.
  2. Het ontlokken van de ‘latente vraag’ van ondernemers op het gebied van DI.
  3. Convenantpartners en in het door hen aan te brengen project deelnemende/actieve ondernemers hebben het thema DI blijvend op de agenda staan.
  4. De in het project participerende ondernemers zien een aantoonbare verbetering in (onderdelen van) duurzame inzetbaarheid van personeel en organisatie.
  5. Het actief uitdragen van het belang van DI en het daarvoor beschikbaar stellen van geschikte informatie, onder andere in de vorm van aansprekende voorbeelden, voor hun achterban en andere geïnteresseerden middels de bij hen beschikbare communicatiekanalen.

Voor wie is het project bedoeld?
Het project Duurzame Inzetbaarheid onderscheidt drie doelgroepen:

  1. Ondernemersorganisaties, zoals brancheverenigingen en lokale ondernemersverenigingen die willen investeren in Duurzame Inzetbaarheid bij mkb-ondernemers en dit onderwerp daarna blijvend op de agenda zetten.
  2. Een divers samengestelde groep ondernemingen, die gebruik willen maken van advisering op het gebied van DI. Het project is primair bedoeld voor mkb-ondernemingen, maar ook andere bedrijven kunnen deelnemen.
  3. Alle (mkb-)ondernemingen en organisaties in Nederland. Zij moeten kennis kunnen nemen van de opbrengsten van het project.

Hoe zit het project in elkaar?
MKB-Nederland vervult een trekkersrol bij het selecteren van projectpartners en via hen in de ontwikkeling van vormen van ondersteuning aan mkb-bedrijven op het terrein van DI. MKB-Nederland stelt als programmamanager ondernemersorganisaties in staat hun aanbod op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid richting ondernemers (verder) te ontwikkelen, uit te breiden en 'in de markt te zetten'. Deze partijen kunnen hiervoor voorstellen doen over de wijze waarop zij invulling willen geven aan bovenstaande vraagstelling. Een aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid omvat: het opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers, het bevorderen van gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, het in dialoog met werknemers aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit, het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg en het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

 

Op basis van vooraf bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve criteria wordt een projectverzoek al dan niet toegewezen, gemonitord en beoordeeld. Met goedgekeurde partijen worden, afhankelijk van de insteek van het project, afspraken gemaakt over de te verwachten resultaten. Deze kunnen per partij verschillen, met uitzondering van de eis over het bereik van het aantal ondernemers. De afspraken worden vastgelegd in een convenant.

 

Wat is de looptijd van het project?

Het project Duurzame Inzetbaarheid is gestart op 1 januari 2015 en duurt vier jaar. Het project is onderverdeeld in een 'proefperiode' van twee jaar (januari 2015–december 2016) en een opvolgperiode van nog eens twee jaar (januari 2017–december 2018). De eerste fase is inmiddels afgerond. In totaal zijn 500 ondernemers ondersteund op het gebied van DI. Daarbij is de DI-markt via de inzet van ondernemersverenigingen verder op gang gebracht. Voor een rapportage: kijk hier. Fase II wordt op 21 november 2018 afgesloten tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemer in Rotterdam.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over duurzame inzetbaarbeid?

Kijk voor meer informatie op het interactieve magazine van het project of op de werkgeverspagina van Duurzame Inzetbaarheid (een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).