Begroting Veiligheid en Justitie 2016, brief aan de VC voor Veiligheid en Justitie van de Eerste en Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-11-2015

Hoogedelgestrenge dames en heren,

Verschillende leden van de Eerste en de Tweede Kamer hebben terecht aandacht gevraagd voor de te krappe begroting 2016 voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Naar alle waarschijnlijkheid komen er extra middelen vrij om onderdelen van de veiligheidsketen, zoals de rechtspraak, politie en OM te ontlasten en toegang tot het recht voor burgers te verzekeren. Extra middelen voor V&J moeten echter wel effectief ingezet worden. In deze discussie missen de werkgevers expliciete aandacht voor preventie en laagdrempelige geschilbeslechting, die beiden de hoge druk op de rechtbanken en repressieve keten effectief verminderen. Wij verzoeken u daarom om een deel van de extra middelen te benutten om de bezuiniging van 16,2 miljoen euro op preventie en geschilbeslechting terug te draaien.

Voorkomen is beter dan genezen
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de criminaliteit tegen bedrijven de afgelopen jaren van aard en omvang zien veranderen. Eerder waren overvallen, inbraken, (winkel)diefstal en graffiti de voornaamste problemen, de afgelopen jaren nemen fraude, cybercrime en inmiddels ook vormen van ondermijning een belangrijke plaats in. Dit zijn typische vormen van criminaliteit waarbij preventie zeer effectief en efficiënt kan zijn. In de huidige begroting wordt daar volkomen aan voorbij gegaan. Traditioneel gaan aandacht en financiële middelen uit naar repressie, waardoor kansen op het voorkomen onvoldoende benut worden. Het voorkomen van criminaliteit leidt tot aantoonbare kostenvoordelen, aan de kant van de overheid (minder druk op politie, OM en rechtspraak) én aan de kant van het bedrijfsleven (minder schade, zowel directe financiële schade als de vaak onderschatte gevolgschade). Dat vereist wel een -zij het beperkte -investering in preventieprojecten.

Ook het voorkomen van rechtszaken via laagdrempelige geschilbeslechting, ontlast de rechterlijke macht en is eveneens zeer kostenefficiënt. Om die reden verzoeken we u met klem om vast te houden aan verhoging van het budget voor politie, OM en rechtelijke macht én daarvan een belangrijk deel te oormerken voor de post Preventie Bedrijfsleven. Door weerbaarheid te vergroten is schade te voorkomen en wordt de repressieketen ontlast.

Oproep: voorkom bezuiniging van 16,2 miljoen op preventie en geschilbeslechting
De voorgestelde begroting voor Veiligheid en Justitie voor 20161aat zien dat het kabinet kostenefficiënte preventie-instrumenten en geschilbeslechting rucksichtslos afbouwt of zelfs afschaft. Hiermee wil het kabinet de komende jaren 16,2 miljoen euro bezuinigen, maar het gevolg is juist het tegenovergestelde. Meer druk en hogere kosten voor de overheid bij het OM, de politie en de rechtbanken (of meer vertraging en sepots) en meer schade voor bedrijven. Wij roepen u dan ook op om in ieder geval de extra middelen voor de begroting te benutten om deze bezuinigingen terug te draaien. Hieronder vindt u de bezuinigingen toegelicht (zie bijlage voor betreffende cijfers uit de begroting):

  • De succesvolle regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) wordt afgeschaft. Hiermee krijgen mkb-ondernemers objectieve informatie op maat om de beveiliging te versterken. Op basis daarvan nemen ondernemers maatregelen die anders achterwege blijven. De regeling is in 2010 gestart als publiek-privaat uitgedachte en geteste regeling en in 2013 ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De regeling is zeer succesvol, de vraag overtreft het jaarlijks teruglopende aanbod, en door de voorgenomen bezuiniging op het CCV van meer dan 70% in twee jaar (5,6 miljoen euro) zal deze, samen met verschillende andere preventieprojecten, geheel vervallen. Een groot deel van het mkb zal daardoor niet de kans krijgen om op basis van objectieve informatie veiligheidsmaatregelen te nemen.
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt voor betere lokale samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers om zo veiligere bedrijventerreinen en winkellocaties te creëren. Het project zorgt ervoor dat partijen elkaar sneller vinden, en (dreigende) problemen worden aangepakt en niet kunnen uitgroeien. Dit tot grote tevredenheid van betrokken lokale publieke en private partijen. Ook hier overtreft het aantal aanvragen het binnen de financiën haalbare aanbod, waardoor vele gebieden nog niet bereikt zijn. De investering verdient zich dubbel en dwars terug, mede dankzij het grote hefboomeffect op lokale investeringen in veiligheid. De ervaring en het netwerk bieden tevens de uitgelezen kans om de weerbaarheid tegen opkomende vormen van criminaliteit zoals fraude, cybercriminaliteit en ondermijning te vergroten.
  • In de begroting wordt de steun van Veiligheid en Justitie van 1,5 miljoen euro echter in drie stappen afgebouwd naar 0 euro in 2019, waardoor ook dit succesvolle preventieprograimna geheel zal verdwijnen en de kans onbenut laat om het regionale netwerk te benutten om opkomende criminaliteit te bestrijden.
  • Geschillencommissies bieden een laagdrempelig alternatief voor een rechtsgang, zodat consumenten snel en deskundig geholpen worden indien er een geschil is over een klacht. Het is een kostenefficiënte manier om geschillen op te lossen en de rechterlijke macht te ontlasten. Het bedrijfsleven betaalt 3,8 miljoen euro, het Rijk 1,1 miljoen euro. Het kabinet wil haar bijdrage in 3 jaar afbouwen naar 0. Het bedrijfsleven kan deze stijging van kosten met bijna 30%niet opvangen; hierdoor komt een domino op gang van opzeggende branches. Het gevolg is dat deze vorm van geschilbeslechting ten onder gaat en druk op de rechterlijke macht toeneemt, alsmede de kosten voor de overheld. Een rechtszaak is immers veel duurder dan een zaak bij de geschillencommissie.
  • De Dienst Justis draagt bij aan het voorkomen van criminaliteit en draagt bij aan integriteit. Justis toetst of personen antecedenten hebben die het uitoefenen van bepaald werk in de weg staan. Justis toetst of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Het kabinet bezuinigt in twee jaar 8,2 miljoen euro, een reductie van 70%. Dit wordt voornamelijk bekostigd door verhoging van het tarief van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het op (onacceptabele) wijze de kosten van een (vaak verplichte) preventieve maatregel opdrijven staat haaks op het stimuleren van preventie en is tevens geen bezuiniging maar een verschuiving van kosten van de publieke naar de private sector. Het kan niet zo zijn dat bezuinigingsmaatregelen van het Rijk op een kleinere overheid, zo afgewenteld worden op het bedrijfsleven.

Hoogachtend,

Drs. J. de Boer
Voorzitter VNO-NCW
M.A. van Straalen
Voorzitter MKB-Nederland

Een kopie van deze brief wordt verzonden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Zie de Download voor de bijlage bij deze brief.