Uitkomsten van de Europese top en Brexit, brief aan de VC Europese Zaken van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-03-2019

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

Morgen voert u een plenair debat in de Kamer over de uitkomsten van de Europese top van 21 en 22 maart jl., waarbij de Brexit één van de hoofdonderwerpen was.
Met het oog hierop brengen wij graag nog een aantal zaken onder uw aandacht.

 

 1. Bedrijven hebben zich zo goed als mogelijk voorbereid op no-deal Brexit
  VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich samen met de bij hen aangesloten branches en in zeer goede samenwerking met de overheid maximaal ingespannen om alle ondernemingen zich zo goed mogelijk te laten voorbereiden op Brexit. Dit door onder meer bijeenkomsten door het hele land te organiseren, waaronder Brexit buddy-sessies waar bedrijven elkaar helpen. Via onze taskforce Brexit spreken wij op regelmatige basis met bedrijven en branches over de gevolgen van Brexit en de voorbereidingen. En door actief informatie aan te bieden via de eigen websites en nieuwsbrieven, via de website www.hulpbijbrexit.nl en door te wijzen op de overheidsinformatie op www.brexitloket.nl en alle hulpmiddelen die daar voorhanden zijn. Dit heeft eraan bijgedragen dat inmiddels meer dan 81.000 ondernemer de Brexit impact scan hebben gedaan. En dat vele ondernemers zich verdiepen in de douaneprocedures, Brexitclausules in hun contracten opnemen, wisselkoersrisico's afdekken, voorraden aanleggen en op elk denkbare andere wijze op een no-deal Brexit anticiperen.
   
 2. Desondanks houden we zorgen over problemen op of rond de Brexitdatum
  Wij hebben grote waardering voor de aanpak van de overheid en in het bijzonder van de coördinatie eenheid contingency and preparedness om ervoor te zorgen dat er op en rondom de Brexitdatum geen onnodige knelpunten zullen optreden. Hiervoor zijn meerdere informatiecampagnes opgezet, zijn diverse simulaties verricht en er zijn voorbereidingen getroffen zoals extra parkeerplaatsen bij de havens en ferries en uitbreiding van de capaciteit van de douane en NVWA.

Tegelijkertijd signaleren we dat ondanks de goede voorbereiding niet kan worden uitgesloten dat schade of knelpunten bij een (no deal) Brexit gaan ontstaan.
Knelpunten die wij voorzien betreffen onder andere:

 

 • Files en blokkades, bijvoorbeeld doordat buitenlandse ondernemers die via Nederland de grens overgaan zich niet hebben gemeld bij de douane of zich hebben geregistreerd via het logistieke communicatiesysteem van de havens 'Portbase'.
   
 • Procedurele knelpunten
  Bepaalde vergunningen, bijvoorbeeld voor passieve veredeling, kunnen pas worden afgegeven na de Brexitdatum als het VK al een derde land is en voor bepaalde vergunningen gelden lange wettelijke termijnen en de almaar voortdurende onzekerheid over Brexit leidt ertoe dat ondernemers die niet tijdig kunnen aanvragen c.q. de douane die niet meer tijdig kunnen afgeven.
   
 • Knelpunten rond informatiesystemen
  Bedrijven maken gebruik van informatiesystemen en databases die ze koppelen aan hun bedrijfsprocessen, zoals inkoop, bevoorrading, opslag, verkoop en facturatie. Echter, de wijziging van het VK van 'EU-land' naar 'derde land' moet verwerkt worden in zo'n systeem en dat neemt tijd in beslag, hetgeen knelpunten zal veroorzaken op en net na de Brexitdatum.
   
 • Knelpunten omtrent overgang van ondernemingen (fusies, splitsingen, overnames tussen Nederlandse en Britse bedrijven)
  Zodra er duidelijkheid komt over de Brexit, zal men soepele overgangen willen realiseren, maar wetgeving die dit faciliteert ontbreekt.
   
 • Dubbele sociale premies zijn te verwachten, bv. sociale verzekeringen voor Britse werknemers die in Nederland werken en andersom.
   
 • Problemen met data en privacybescherming
  Bedrijven moeten nu zelf anticiperen op wijzigingen, maar de mogelijke maatregelen zoals nieuwe contracten afsluiten, van leverancier veranderen of de data verhuizen vergen een flinke doorlooptijd en betekenen grote investeringen voor bedrijven, terwijl nog niet duidelijk is of deze investeringen straks ook echt nodig zijn.
 1. Kom ondernemers tegemoet met één eenvoudige algemene overgangsregeling
  Oplossingen voor deze knelpunten liggen buiten de span of control van ondernemers. Sommige aanpassingen kunnen praktisch niet doorgevoerd worden. Bij andere knelpunten is het in deze tijd van voortdurende onzekerheid omtrent Brexit eigenlijk onverantwoord om van ondernemers te verwachten dat zij alle aanpassingen voor de Brexitdatum hebben doorgevoerd. Tegelijkertijd kan van de overheid niet worden verwacht dat ze voor alle known unknowns en unknown unknowns nu specifieke oplossingen biedt of kan bieden. Wij vragen daarom om een algemene overgangsmaatregel die voor een periode van enkele weken de overheidsdiensten ruimte biedt om in de uitvoering van inspecties en de toepassing van termijnen maximale souplesse en flexibiliteit te tonen. En die ondernemers de zekerheid geeft dat wordt afgezien van het opleggen van wettelijke sancties als om praktische redenen fouten (moeten) worden gemaakt bij het afwikkelen van douaneformaliteiten, onder de voorwaarde dat ondernemers uit eigener beweging binnen enkele weken komen tot vrijwillige verbetering hiervan.
   
 2. Publiek en privaat moeten samen blijven optrekken
  Ondanks een goede voorbereiding en een algemene overgangsregeling kunnen in specifieke gevallen bedrijven nog altijd in noodsituaties terechtkomen, bijvoorbeeld als zij essentiële producten niet kunnen ontvangen, noodzakelijke dienstverlening stokt of wanneer ondernemingen gedurende langere tijd niet kunnen exporteren. Uw Kamer heeft reeds eerder gepleit voor het onderzoeken van noodvoorzieningen. In ieder geval behoort daartoe dat ondernemers moeten weten waar ze terecht kunnen in dit soort situaties. En andersom, dat de overheid ondernemers zo snel mogelijk kan bereiken met kritieke informatie. Wij zullen de website brexitloket.nl en specifiek het daarop aangegeven informatienummer promoten als de plek waar ondernemers terecht kunnen met vragen en knelpunten kunnen doorgeven. Ook zullen wij de informatieverstrekking naar onze leden en regio's zo goed mogelijk faciliteren.
  Naar onze opvatting is juist in deze kritieke fase van het Brexitproces van belang dat we goed publiek-privaat blijven optrekken en afstemmen. Wij hopen dat de Tweede Kamer dit ook onderstreept.

Wij verzoeken u deze overwegingen te betrekken bij uw beraadslagingen. Tot nadere toelichting zijn wij uiteraard altijd bereid.

 

Hoogachtend,

 

Jeroen Lammers
Directeur Economische Zaken

Lees meer over