Extra coronamaatregelen 28 september en 13 oktober: vragen en antwoorden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Met ingang van 29 september 2020 gelden aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 14 oktober zijn deze nog verder aangescherpt met een gedeeltelijke lockdown tot gevolg. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Op deze speciale Q&A-pagina verzamelen we de belangrijkste vragen en antwoorden over alle maatregelen.

 

Selecteer hieronder een categorie.

 

 

Welke maatregelen gelden vanaf 14 oktober voor productielocaties?

 

Wat betekenen de extra maatregelen vanaf 14 oktober voor productielocaties?

Het maximum van 30 personen per ruimte binnen blijft van kracht. De hierop geldende uitzonderingen blijven eveneens van kracht. Voor productielocaties blijft daarom, waar dat noodzakelijk is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden, een aantal van ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte mogelijk.

 

 

 

 

Wat zijn de regels rond de CoronaMelder en het testbeleid?

 

Wat is het nut van de CoronaMelder?

De CoronaMelder signaleert wanneer je tenminste 15 minuten dicht bij iemand net geweest die eveneens de Corona App gebruikt en later Corona blijkt te hebben. De App helpt daardoor te voorkomen, dat wanneer je je nog niet ziek voelt en wel met Corona bent besmet, je die besmetting onbewust aan anderen doorgeeft.

 

Kan ik alle andere maatregelen, zoals RIVM-richtlijnen, achterwege laten als ik de CoronaMelder gebruik?

Nee, het nemen van maatregelen als 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes blijft noodzakelijk. De Corona App vervangt die maatregelen niet.

 

Helpt de CoronaMelder tegen ziekteverzuim?

Het praktische advies dat de app aan mensen geeft die dichtbij iemand met corona zijn geweest, namelijk het bericht om tien dagen in quarantaine te gaan, kan ertoe leiden dat werkenden hun werk niet kunnen doen. Het directe advies zou dan ook moeten zijn, ‘Laat je testen of je nou klachten hebt of niet’. Na een negatieve test kun je dan weer aan het werk. Bij een positieve test blijf je thuis. Dit hangt samen met de testcapaciteit, wij blijven benadrukken dat die zo snel mogelijk verder opgeschaald dient te worden.

MKB-Nederland en VNO-NCW dringen er bij het ministerie van VWS op aan, zeker nu de testcapaciteit wordt verhoogd, om het advies van de app (bij klachten 10 dagen in quarantaine) aan te passen. Ook maken we ons hard voor een vergoeding voor werkgevers die het loon moeten doorbetalen van mensen die in quarantaine zitten, maar niet vanuit huis kunnen werken.

 

Moet ik mij laten testen als ik een melding krijg?

Het advies van VWS is om dat alleen te doen bij klachten. Het is dus extra belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op Corona. Alleen bij klachten - zoals hoesten, keelpijn, loopneus - kunnen mensen een test aanvragen. Voor anderen is het advies: blijf tien dagen thuis, vanaf het moment dat je contact had met een besmet persoon. Deze regels kunnen veranderen zodra de testcapaciteit verder opgevoerd is.

 

Heeft de Corona App ook zin zonder testen? 

Ja, hoewel we wel wat nuance willen aanbrengen. In de eerste plaats draagt de CoronaMelder bij aan het gedrag van mensen, na het bericht dat ze in contact met iemand zijn geweest die besmet is. Ook indien het advies van 10 dagen quarantaine niet wordt opgevolgd, is men naar verwachting voorzichtiger en houdt men meer afstand. Dit helpt om het virus in te dammen. Vandaar dat de CoronaMelder ook zin heeft zonder testen.
Wij zijn echter een groot voorstander van testen zonder klachten indien bedrijven dit wenselijk achten. Testen zonder klachten heeft twee voordelen. Een snelle test na het risicovolle contact spoort de eerste ook besmette personen op zodat bron- en contactonderzoek sneller kan starten. Een tweede test kan tevens de quarantaineperiode met een paar dagen verkorten. De quarantaine, het tot ruim een week na het risicovolle contact opletten dat je niet onverhoopt anderen besmet, dat is de kern van de bestrijding. Een vergrote (snel)testcapaciteit zorgt echter voor een effectievere indamming van het virus en beperkt bovendien de economische schade.

 

Wanneer krijgen gebruikers van de CoronaMelder een melding?

Iemand moet via CoronaMelder samen met de GGD aangeven het coronavirus te hebben (na een positieve test), de appgebruiker moet in de afgelopen dagen in de buurt zijn geweest van deze besmette persoon en ten slotte dient deze nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

 

Vinden er foutieve meldingen plaats, waardoor personeel zonder geldige reden in quarantaine gaat?

De app stuurt een melding indien er aan drie voorwaarden is voldaan: 1) je bent in de buurt geweest van iemand die corona blijkt te hebben, en 2) diegene laat in de app weten dat hij of zij besmet is (positief getest is). Daarnaast dient de nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

Het is echter niet zeker dat deze persoon anderen heeft besmet. De kans is toegenomen, maar er is onvoldoende zekerheid totdat er een test wordt afgenomen. Het advies om 10 dagen thuis te blijven om te voorkomen dat anderen worden besmet, is dan ook een voorzorgsmaatregel. Bij klachten, ook binnen de 10 dagen, dient de desbetreffende persoon zich gewoon te laten testen. Bij een negatieve test geldt dan dat werk hervat kan worden, bij een positieve test blijft de quarantaine van kracht.

 

Wordt de privacy geschonden met het gebruik van de Corona App?

De Corona App registreert geen gebruikersnaam. Ook registreert de Corona App geen locaties. Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of andere contactgegevens worden niet in de Corona App ingevoerd. Privacy wordt dus op geen enkele manier geschonden.

 

Kan de werkgever aan zijn werknemers verplichten om de Corona App te gebruiken?

Het gebruik van de Corona App is vrijwillig. Werknemers kunnen niet worden gedwongen de Corona App te gebruiken. Werknemers zijn ook niet verplicht om de gegevens van de Corona App met hun werkgever te delen. Werkgevers kunnen hun mensen er wel op wijzen en een advies uitgeven. Maar dit mag niet op dwingende toon gebeuren.

 

Kan mijn medewerker na een negatieve uitslag van een coronatest weer aan het werk?

Ja, als de uitslag negatief is, hoeft iemand niet meer thuis te blijven en kan dus weer aan het werk. Hier gelden een paar uitzonderingen op waarbij de 10 dagen quarantaine tóch afgemaakt moet worden: iemand is een huisgenoot of nauw contact van een positief getest persoon; iemand is teruggekeerd uit een (oranje of rood) risicogebied; iemand heeft een melding gekregen uit de Coronamelder-app, of iemand heeft een huisgenoot met coronaklachten én koorts of benauwdheid. Voor deze laatste groep geldt dat zodra deze huisgenoot negatief getest wordt, men weer aan het werk kan. De rijksoverheid heeft een stroomschema beschikbaar gemaakt over wanneer je moet testen en in quarantaine moet blijven.

 

 


 

  

Thuiswerken: wat houden de nieuwe maatregelen precies in?

 

Moeten werknemers thuiswerken in coronatijd?

De overheid heeft aan werkgevers de oproep gedaan om hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. De reden van die oproep is om het openbaar vervoer (OV) zo min mogelijk te belasten en door vermijding van sociale contacten besmettingen te voorkomen. De aard van het werk moet het toelaten, dat de werknemer zijn werk thuis kan doen. De leidinggevende bepaalt of de aard van het werk het toelaat, dat de werknemer zijn werk thuis kan doen. Als het aan de werknemer door de leidinggevende is toegestaan thuis te werken, wordt het adres van de werknemer aangemerkt als de arbeidsplaats. Het thuiswerken valt dan onder ‘plaatsonafhankelijke arbeid’.

 

Hoe kan worden voldaan aan vermijding belasting van OV in spitstijden waardoor werken op de door de werkgever aangegeven werkplek mogelijk is?

Wanneer de aard van het werk het niet goed of onmogelijk maakt om thuis te werken, is de werknemer, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, verplicht om het werk wat betreft plaats en tijd op aanwijzing van zijn werkgever te verrichten. De leidinggevende kan, indien de aard van het werk dat toelaat,  de arbeidstijden variëren waardoor er geen spitsbelasting in het OV zal ontstaan.

 

Geldt de norm voor thuiswerken alleen voor kantoren?
Nee, voor ieder bedrijf geldt dat al het personeel dat thuis kan werken ook dringend verzocht wordt dit te doen.

 

Mag er helemaal niet meer op kantoor worden gewerkt? Ook niet één dag in de week?
Het dringende advies is om personeel de komende weken alleen naar kantoor te laten komen als het echt niet anders kan voor het werk.

 

Door wie mag er nog wel op locatie gewerkt worden?
Voor iedereen die gebonden is aan een werkplek, van bouwvakker tot caissière, geldt dat hij of zij gewoon naar het werk mag.

 

Wat kan het gevolg zijn van een overtreding van deze regel?
Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.

 

Mag je als werknemer zelf bepalen of je thuiswerkt?

Evenals de werknemer zijn leidinggevende kan verzoeken om aanpassing van de werktijden, de arbeidsplaats of aanpassing van de arbeidsduur kan de werknemer zijn leidinggevende verzoeken om thuis te werken. Dit is geen recht van de werknemer. De leidinggevende bepaalt waar en wanneer het werk van de werknemer moet worden uitgevoerd.

 

Wat kan de werkgever doen om een recht op thuiswerken te voorkomen?

Het is verstandig om te voorkomen, dat de werkgever ongewild een situatie creëert van het stilzwijgend toestaan van thuiswerken. De werkgever kan ter voorkoming daarvan het thuiswerken in een thuiswerk protocol expliciet maken, waarbij thuiswerken tijdens de bijzondere periode van Corona is toegestaan.

 

Geldt de Arbeidsomstandighedenwet bij thuiswerken?

Wanneer de werknemer zijn werkzaamheden thuis kan en mag verrichten blijft de arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Echter, er is alsdan een zogenaamd verlicht arboregime. Dat wil zeggen, dat voorschriften over brandgevaar en vluchtwegen, grootte van de werkruimte, aanwezigheid van toiletten (m/v) niet gelden.

 

Wat is handig om te regelen als leidinggevende met de werknemer bij thuiswerken?

De leidinggevende kan met de werknemer afspraken maken over bereikbaarheid en de inrichting van de werkplek en de kosten daarvan. Als leidinggevende kun je bijvoorbeeld met je werknemer overeenkomen om de gebruikelijke arbeidsmiddelen voor de duur van het thuiswerken van het overeengekomen werkadres van de werkgever naar het adres van de werknemer te verplaatsen. Onnodige kosten hoeven dan niet te worden gemaakt.

 

Welke verplichtingen heeft de werkgever bij thuiswerken?

De werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet houdt dit in, dat dat de werkgever moet zorgen, dat de werkplek ergonomisch is ingericht. De kosten van de inrichting van de werkplek zijn voor rekening van de werkgever, maar alleen voor zover noodzakelijk en indien dit voorafgaand aan aanschaf met de werkgever is afgestemd. Als de werknemer alles al heeft, dan hoeft de werkgever niet te voorzien in extra compensatie van kosten. Er kunnen zich zowel bij de werkgever als de werknemer kostenbesparingen voordoen. Naar gelang de bedrijfseconomische situatie kunnen werkgever en werknemer in redelijkheid voor de duur van het thuiswerken tijdelijke afspraken maken over compensatie van kosten van de werknemer.

 

Hoe geeft de leidinggevende uitvoering aan zijn zorgplicht?

De leidinggevende moet aan zijn zorgplicht voldoen door:

  • Informeren naar de situatie van de werknemer bij thuiswerken; dit is een actieve informatieplicht van herhaaldelijk informeren;
  • Instrueren over veilig en gezond thuiswerken (denk hierbij aan pauzes, regelmatig bewegen, werktijden in de gaten houden, goede bureaustoel en bureau, telefoongebruik);
  • Faciliteren, dat de werknemer op verantwoorde wijze  zijn werk kan uitvoeren;
  • Toezicht houden op de naleving van de door de leidinggevende gegeven instructies (controleren); de redenering dat de werknemer zelf moet nadenken gaat niet op; het gaat om het regelmatig aanspreken van de werknemer door de leidinggevende.

 


 

 

Contactberoepen: wat zijn de nieuwe maatregelen?

 

Wat houdt de registratieplicht voor kappers, fysiotherapeuten, schoonheidsspecialisten, tandartsen, etc. in?
Vanaf 29 september geldt ook een registratieplicht voor contactberoepen. Dat houdt in dat zij worden verplicht om aan alle klanten te vragen om hun contactgegevens achter te laten en daarmee toestemming te geven om deze beschikbaar te stellen voor een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
Het gaat om de volgende gegevens: volledige naam, datum, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming.

 

Wat mogen bedrijven verder met deze gegevens doen?
Niets. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd.
De gegevens moeten 10 dagen worden bewaard en daarna vernietigd.

 

Wat als klanten hun gegevens niet achter willen laten?
Dat mogen zij weigeren. Een keuze van een klant om contactgegevens niet te geven mag niet leiden tot het weigeren van de toegang.

 

Zijn er uitzonderingen van contactberoepen waarvoor dit niet geldt?
Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan, bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

 

Moeten bedrijven met contactberoepen zich daarnaast nog houden aan de protocollen van hun branche?
Ja, het is van groot belang om de protocollen na te leven en zich te houden aan de algemene maatregelen.
Kijk ook op de speciale protocollensite die MKB-Nederland en VNO-NCW hebben ontwikkeld.

 


 

 

Horeca, cultuur en sport: wat voor gevolgen hebben de nieuwe coronamaatregelen?

 

Welke regels gelden er vanaf 14 oktober voor de horeca?
Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) moeten vanaf 14 oktober 22.00 uur hun deuren sluiten. Deze overheidsmaatregel geldt voorlopig voor de duur van vier weken. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing: afhalen en bezorgen (na 20.00 uur geen verkoop van alcohol en softdrugs), hotels voor daar verblijvende gasten, uitvaartcentra en eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check.

 

Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?
Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels, waaronder 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 02.00 uur en verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

 

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?
Het is toegestaan te bezorgen als daar een vergunning voor is, deze is leidend. Zolang het restaurant maar volledig gesloten is voor bezoekers. Alcohol mag na 20.00 uur niet meer verkocht en bezorgd worden.

 

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?
Nee, de verplichte sluiting geldt alleen voor de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

 

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?
Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Per 14 oktober 2020 22.00 uur zijn deze dus gesloten.

 

Welke regels gelden voor hotels?
Hotels mogen voor daar verblijvende gasten hun eet- en drinkgelegenheid open houden. Ook na 20 uur mag er alcohol geschonken worden.   

 

Welke evenementen mogen nog georganiseerd worden?
Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden. Ook kermissen vallen hieronder. Uitgezonderd zijn: beurzen en congressen voor maximaal 30 personen, betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties, markten voor levensmiddelen.

 

Waarom is er geen gebruik gemaakt van de gerichte maatregelen voor de horeca die samen met de branche bedacht zijn?
Volgens het kabinet is het aantal besmettingen op dit moment al zo ver opgelopen dat een algemene maatregel nodig is. Wel zegt het kabinet toe in overleg met de horeca en evenementensector te kijken naar slimmere maatregelen met een groter effect op het terugdringen van de virusverspreiding, met minder nevenschade, of die beter kunnen worden nageleefd of gehandhaafd.

 

Kan een ondernemer uitgezonderd worden van deze maatregelen?

Er is een lijst van uitzonderingen van situaties waarvoor de maximale aantallen personen per ruimte niet van toepassing is. Veiligheidsregio’s konden daarnaast uitzonderingen maken voor panden van groot belang voor de regio. Die ontheffingsmogelijkheid komt te vervallen.

 

Welke nieuwe regels gelden voor musea, pretparken, dierentuinen en andere 'doorstroomlocaties'?
De regel van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor 'binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers' zoals in monumenten, bibliotheken en musea. Wel moet iedereen van te voren reserveren voor een tijdvak.
Het totale aantal toe te laten bezoekers wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie bepaald; daarbij wordt rekening gehouden met de oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van de 1,5 meter afstand.

 

Mag er nog publiek komen naar sportwedstrijden?
Nee, de komende weken moeten alle sportwedstrijden plaatsvinden zonder publiek. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt vanaf 14 oktober dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie. Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan). Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

 


 

 

Toerisme: wat zijn de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen?

 

Mogen toeristen uit binnen- en buitenland nog naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen?
Ja, dat blijft toegestaan, maar het kabinet adviseert wel om binnen Nederland de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
Het is aan ieder voor zich om te bepalen of een reisbeweging noodzakelijk is. Voor buitenlandse toeristen is dit afhankelijk van de reisadviezen in hun eigen land.

 

Mogen mensen nog een vakantie boeken in Nederland?
Ja, het is nog steeds mogelijk om naar een camping, vakantiehuis of hotel in Nederland te gaan, maar het kabinet adviseert om de reisbewegingen terplekke zoveel mogelijk te beperken.

 

Mogen meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland?
Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuisje in Nederland.
Hier geldt het dringende advies van het kabinet om het vakantiehuisje te delen met maximaal 3 personen die niet uit het eigen huishouden komen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

 


 

 

Detailhandel: wat zijn de nieuwe coronamaatregelen?

 

Welke aanvullende maatregelen gelden vanaf 14 oktober voor winkels en supermarkten?

Vanaf 14 oktober geldt dat alle winkels vanaf 20.00 uur gesloten zijn. Met uitzondering van supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen. Voor winkels geldt dat zij een deurbeleid moeten voeren, waardoor het binnen niet te druk wordt. Dat houdt in dat ondernemers ervoor moeten waken dat er teveel mensen naar binnen kunnen komen, bijvoorbeeld door iedereen te verplichten gebruik te maken van (een beperkt aantal) winkelkarretjes of -mandjes. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan een winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.

Er geldt een verbod op het verkopen en bezorgen van alcoholische dranken en softdrugs tussen 20.00 en 7.00 uur. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een mondkapje te dragen in winkels. Daarnaast geven grotere supermarkten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid om tijdens speciale momenten (venstertijden) hun boodschappen te doen.

 

Ben ik verplicht om speciale uren voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn?
Alleen voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche – supermarkten dus – is zo'n verplichting aangekondigd; dit wordt in overleg met brancheorganisaties en op basis van de lokale situatie ingevuld.

 

Mag ik nu nog maar 30 klanten tegelijk binnen in mijn winkel hebben?
Nee, het maximum van 30 mensen per binnenruimte geldt niet voor de detailhandel. Wél geldt de regel dat iedereen 1,5 meter afstand moet kunnen houden. Daarvoor zijn diverse protocollen ontwikkeld.

 

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen?
Het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. De richtlijnen in het protocol gelden voor alle ondernemers, medewerkers en klanten van de detailhandel. Er wordt advies gegeven over het maximumaantal klanten per winkel, samples en proeverijen en andere hygiëne maatregelen. Ook wordt er advies gegeven over wat je als ondernemer moet doen als je niet 1,5 meter afstand van anderen kan waarborgen.

 

Gaan medewerkers in de supermarkt weer karretjes en mandjes schoonmaken voor klanten?
Supermarkten besteden extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel en maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Het is aan de supermarkt zelf of zij als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaken.

 


 

 

Steunpakket: waar kan ik als bedrijf de komende tijd een beroep op doen?

 

Betekenen de strengere maatregelen dat het steun- en herstelpakket dat per 1 oktober ingaat, wordt uitgebreid?
Vooralsnog is het kabinet dat niet van plan. De maatregelen in het pakket zijn volgens hen zo opgezet dat ze mee ademen met de geleden schade. Hoe meer omzetderving, hoe meer steun. Dit geldt bijvoorbeeld voor de NOW. Overigens is de NOW 3.0 soberder dan de eerdere varianten. Ook voor de TVL geldt dat die meer steun biedt naarmate de omzetdaling groter blijkt. Met ingang van 1 oktober is het plafond van de TVL verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. MKB-Nederland en VNO-NCW willen aanvullende maatregelen voor de sectoren die vanaf 14 oktober zwaar getroffen worden.

 

Op hoeveel steun kan ik als ondernemer nu rekenen?
Voor inzicht in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen kunnen ondernemers gebruik maken van de coronacalculator van MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Wat als de steunmaatregelen niet genoeg zijn voor mijn bedrijf?
Het kabinet geeft aan dat het met dit pakket niet iedere onderneming kan redden. 'De steun is immers nooit de volledige schade die wordt geleden.' Wel laat het kabinet weten dat als de ontwikkelingen vragen om aanpassing, het daar uiteraard toe bereid is. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is hier inderdaad sprake van. Daarom gaan we met het kabinet en de bonden ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is.

 

Tot hoe lang lopen de regelingen nog?
Het kabinet heeft de regelingen onlangs verlengd tot in ieder geval 1 juli 2021. Wel is sprake van aanscherping van de regelingen en van strengere voorwaarden. Het kabinet laat weten 'alert te blijven op signalen en erop te letten dat dat de snelheid van aanscherping proportioneel is met de ontwikkelingen in de economie'. Hierover gaan MKB-Nederland en VNO-NCW met het kabinet in gesprek.

 


 

 

Protocollen: wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de protocollen?

 

Zijn de huidige protocollen nog geldig?
De protocollen zullen zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe maatregelen. Op www.mijncoronaprotocol.nl vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen.

 

Is af te dwingen dat protocollen weer nageleefd worden?
Het is belangrijk dat de protocollen nageleefd worden, vanwege het toegenomen aantal besmettingen. Protocollen zijn een verantwoordelijkheid van de brancheverenigingen zelf. Ze hebben geen juridische waarde, dus handhaven op basis van protocollen is niet mogelijk.

 

Moeten protocollen geen juridische status krijgen, zodat beter gehandhaafd kan worden?
Op de maatregelen, zoals 1,5 afstand houden en de aangegeven sluitingstijden, kan gehandhaafd worden. Een protocol is een hulpmiddel om deze maatregelen door te vertalen naar de praktijk van een bepaalde sector. Brancheorganisaties nemen daar het voortouw in, zodat niet ieder bedrijf hierover afzonderlijk hoeft na te denken.

 

Welke rol heeft de Rijksoverheid bij de naleving van protocollen?
De overheid adviseert de brancheverenigingen bij het opstellen van de protocollen. Er is geen goedkeuring van de overheid nodig.