Convenant bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland brengt evenwicht

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-07-2016

Gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben een convenant gesloten met als doel tot een beter evenwicht in vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt te komen. Naar aanleiding van onderzoek naar de levensvatbaarheid van verschillende in ontwikkeling zijnde, en nog te ontwikkelen, (geplande) bedrijventerreinen komt de regio nu tot een regionale strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN en vastgelegd in het Regionaal Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland. De afspraken in het convenant dragen bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Noord-Holland Noord en geven zowel de overheid als de markt een helder kader, waarbinnen de economie zich optimaal kan door ontwikkelen.

Vraag en en aanbod
Een aanscherping van eerdere regionale afspraken was noodzakelijk. De meest recente behoefteraming, in 2013 uitgevoerd in opdracht van de provincie door Buck Consultants, was de aanleiding om de afspraken uit het regionale bedrijventerreinenprogramma Kop van Noord-Holland uit 2012 nog eens kritisch tegen het licht te houden. De behoefteraming leverde verontrustende cijfers op. In het zogenoemde rapport Buck is voor de Kop van Noord-Holland geraamd dat de autonome vraag tot 2030 op circa 50 hectare uitkomt. Het aanbod zou zonder ingrijpen kunnen oplopen richting 200 ha.

Dit gegeven is aanleiding geweest om de regionale afspraken aan te scherpen. Adviesbureau Stec Groep heeft de regio ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie die het beste kan worden gevolgd om het overaanbod terug te dringen en optimaal in de verwachte marktvraag te kunnen voorzien. De marktbehoefte en marktpotentie van de locaties stonden hierbij centraal. In de strategie is veel aandacht besteed aan de wensen van het bedrijfsleven omtrent locatie en kwaliteit.

Herijking
Op woensdag 16 oktober 2013 organiseerde de Provincie Noord-Holland in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN de bijeenkomst: “Van ruimtevraag naar visie op ruimte, hoe komen we tot meer kwaliteit en evenwicht bij werklocaties” Op deze bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van de herijking van de behoefteraming voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties in Noord-Holland Noord. Het rapport is hier te downloaden.

Het verwachte overaanbod is van grote invloed op de ontwikkelbaarheid van terreinen. Er blijkt nog wel behoorlijk wat dynamiek te zitten in de speerpuntclusters terwijl over het geheel genomen de werkgelegenheid redelijk stabiel blijft. Op de bijeenkomst is men dan ook met elkaar in gesprek gegaan over de keuzes en vervolgacties die nodig zijn voor een ‘gezond’ aanbod aan werklocaties. Genodigden waren bestuurders, ambtenaren en raadsleden van de gemeenten in Noord-Holland Noord, statenleden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en koepels.

Nagtzaamcie
De zgn. Nagtzaamcie sprak zich eerder uit over behoefteraming bedrijventerreinen Noord-Holland Noord. Regiodirecteur van MKB-Nederland in Noord-Holland, Fabian Nagtzaam, was aan het begin van het proces om tot een nieuwe behoefteraming te komen, verzocht om een commissie samen te stellen welke vanuit het bedrijfsleven kon reageren op de nieuwste cijfers. Dit zijn ondernemers geweest die actief zijn in de gehele regio Noord Holland Noord. Juist niet heeft Nagtzaam gekozen voor die ondernemers welke actief zijn binnen bepaalde besturen maar juist ondernemers die met een frisse blik en verstand van zaken konden kijken naar de resultaten. Daarop vooruitlopend zijn er clustertafels en 3 regionale klankbordgroepen geweest maar heeft de commissie  bijvoorbeeld ook bij VNO-NCW West in Noord-West Holland samen met de Provincie de reacties opgehaald. Al deze geluiden heeft de Nagtzaamcie gebundeld, wat heeft geleid tot het voorliggende advies.

Tijdens de bijeenkomst heeft Nagtzaam de reactie geformuleerd en toegelicht. Kort samengevat werd gevraagd om de volgende acties:
• temporiseren en reserveren
• vorm regionale en bovenregionale commissies vanuit de overheid ism het bedrijfsleven
• werk samen met het bedrijfsleven plannen en beleid uit voor werklocaties per locatie maar wel in samenhang en zorg voor rust geen paniekvoetbal of soloacties
• investeer in bestaande bedrijventerreinen
• ga niet roekeloos schrappen, maar reserveer ruimte voor de toekomst
• ontwikkel verder alleen nog locaties waar aantoonbaar vraag naar is
• zorg voor een niet vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten.

Bovenstaande acties zijn nodig aldus de Nagtzaamcie, want ‘aanpak van leegstand gaat niet alleen om de omvang van het probleem, maar vooral om initiatieven om het op te lossen’.

Tot slot riep de Nagtzaamcie de gemeenten op om gezamenlijk proactief aan de slag te gaan. Ruimte moet je maken, onnodige regels moet je opruimen en dat vraagt lef. Alleen daardoor kan er weer groei ontstaan. Onder andere aan deze laatste oproep en de eerder gememoreerde adviezen uit 2013 is nu met de invulling van het convenant in Noord-Holland Noord invulling gegeven.