Corona & regels en veiligheid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen.

Waar vind ik de corona-regels waaraan we ons moeten houden?

Alle wettelijke maatregelen die op dit moment gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan – inclusief routekaarten – zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier zijn ook de geldende Wet publieke gezondheid, en de Tijdelijke regeling covid-19 te vinden. Met name de Tijdelijke regeling is van belang, omdat daarin concrete regels staan, waarvoor een boete kan worden uitgeschreven.

 

Wat staat er in de Tijdelijke regeling covid-19?

In de Tijdelijke regeling covid-19 staan concrete regels over bijvoorbeeld aanvullende uitzonderingen op de veiligeafstandsnorm, de mondkapjesplicht, groepsvorming, publieke binnenruimte en besloten binnenruimte, sluiting van publieke plaatsen, placeringsplicht, eet- en drinkgelegenheden, evenementenverbod, evenementen, personenvervoer, testen internationale reizigers, contactberoepen, onderwijs, kinderopvang, bezettingsgraad logementen, quarantaineplicht en uitzonderingen daarop, en coronatoegangsbewijzen. De Regeling kent een bijlage met een opsomming van cruciale beroepen.

 

Gelden er nog noodverordeningen?

Nee. De noodverordeningen van de 25 veiligheidsregio’s zijn op 1 december 2020 vervangen door een nieuw hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid. Dat is de basis voor de Tijdelijke regeling covid-19.

 

Hoe werkt social distancing en de veilige afstandsnorm?

Social distancing betekent sociale afstand. In Nederland is dat 1,5 meter. Hierdoor heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen en is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

Geldt de veilige afstandsnorm nog steeds?

Het houden van een veilige afstand van anderhalve meter om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is vanaf 13 november 2021 weer verplicht. De Wet publieke gezondheid bevat een aantal uitzonderingen, maar voor ondernemers staan de belangrijkste uitzonderingen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die tegelijkertijd in werking is getreden. Zo geldt de veiligeafstandsnorm niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen. De veiligeafstandsnorm geldt evenmin, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand, tijdens de beoefening van sport door met name aangewezen categorieën topsporters. De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen die op een terras in de buitenlucht behorende bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een tussen zitplaatsen geplaatst kuchscherm zitten en hun gezicht aan de voor hen bestemde zijde van het kuchscherm houden. Het kuchscherm moet aan bepaalde kwaliteitseisen en minimale hoogte en breedte eisen voldoen. 

Meer weten? Raadpleeg hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid en hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling covid-19.

 

 

Gelden er buiten groepsverboden?

Nee. Per 15 januari geldt wel het advies om buiten met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn. 

 

 

Wat is publiek en hoe groot mag een groep zijn in een publieke en in een besloten binnenruimte?

Onder publiek verstaat de wet personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar werkzame personen (inclusief vrijwilligers).

 

Het is vanaf 15 januari niet langer verboden zich in groepsverband op te houden met meer dan twee personen in de buitenlucht. In een openbare plaats, een erf behorende bij een publieke plaats en een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning, geldt voortaan in het geheel geen wettelijk groepsvormingsverbod meer.

 

Een publieke binnenruimte is een publieke plaats met uitzondering van het erf. In publieke binnenruimten is het tot en met 26 januari 2022 om 05.00 uur niet toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan vijftig personen per zelfstandige ruimte.

Uitgezonderd zijn:

 • bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;
 • personen op doorstroomlocaties;
 • personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten;
 • groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;
 • zelfstandige personen in ruimten met een verkeersfunctie;
 • personen tijdens de beoefening van sport;
 • personen tijdens de kunst- en cultuurbeoefening.

 

Een besloten plaats is een andere dan een openbare of publieke plaats en een daarbij behorend erf, met inbegrip van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet (= gebouwen en plaatsen voor het belijden van godsdienst en levensovertuiging). Te denken is aan kantoorgebouwen, loodsen, onderwijsinstellingen, school en schoolplein, kinderopvanglocaties, behandelruimten in zorginstellingen, gebouwen die alleen voor leden van een vereniging openstaan, kerken en moskeeën en andere gebouwen voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging. Onder een besloten binnenruimte valt niet een erf en een woning.

 

In besloten binnenruimten is het tot en met 26 januari 2022 om 05.00 uur niet toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan vijftig personen per zelfstandige ruimte.

Uitgezonderd zijn:

 • bezoekers bij een uitvaart, mits het groepsverband niet groter is dan honderd personen;
 • personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;
 • groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;
 • personen tijdens de beoefening van sport;
 • personen tijdens de kunst- en cultuurbeoefening.

 

Wat is een publieke plaats en welke mogen open blijven?

De Wet publieke gezondheid definieert een publieke plaats als: 'een voor het publiek openstaand gebouw als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet of artikel 176, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en een daarbij behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig, met uitzondering van gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.'

Voorbeelden zijn: musea, bibliotheken, winkels, cafés, restaurants en bijbehorende terrassen, bioscopen, theaters, dierentuinen, attractieparken en andere dagattracties, bepaalde recreatiegebieden, ruimten in gebouwen (lokalen) van voertuigen en vaartuigen, zoals treinstellen, taxivervoer en veerboten.

 

Vanaf 15 januari 2022 mogen de volgende publieke plaatsen voor publiek opengesteld zijn:

 • winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • de niet-essentiële detailhandel, mits gesloten voor publiek vanaf 17:00 uur
 • opticiens, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • audiciens, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • groothandels voor levering ten behoeve van personen in de uitoefening van beroep of bedrijf, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • drogisterijen, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • apotheken;
 • tankstations;
 • voedselbanken, kledingbanken en dierenvoedselbanken, uitsluitend voor die functie, mits gesloten voor publiek tussen 20.00 uur en 05.00 uur;
 • winkels waar uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen of het retourneren van artikelen, mits gesloten voor publiek en zonder dat er een oploop van publiek ontstaat: 1°. tussen 20.00 uur en 05.00 uur, indien het een doe-het-zelfwinkel betreft; 2°. tussen 17.00 uur en 05.00 uur, indien het geen doe-het-zelfwinkel betreft;
 • winkels ten behoeve van benodigdheden voor een uitvaart, mits gesloten voor publiek tussen 17.00 uur en 05.00 uur;
 • locaties buiten voor de verkoop van kerstbomen, uitsluitend voor die functie, mits gesloten voor publiek tussen 17.00 uur en 05.00 uur;
 • zorglocaties;
 • locaties waar personen worden gehoord in verband met een bezwaarschrift of administratief beroep;
 • overheidsgebouwen met een publieksfunctie of een loket;
 • locaties gericht op zakelijke of financiële dienstverlening, uitsluitend voor die functie;
 • reisbureaus;
 • servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten, uitsluitend voor die functie;
 • locaties voor dierenverzorging of -gezondheid;
 • wasserijen;
 • stomerijen;
 • locaties voor reparatie en onderhoud van goederen, uitsluitend voor die functie;
 • bibliotheken;
 • publieke plaatsen waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, mits geen etenswaren of dranken aan de gasten worden geserveerd en mits deze publieke plaatsen als zodanig opgenomen zijn in het register van de Kamer van Koophandel of een soortgelijk erkend register;
 • luchthavens, met uitzondering van winkels vóór de securitycheck;
 • openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is;
 • stations, met uitzondering van winkels, halteplaatsen, of andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorzieningen en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften;
 • parkeergarages;
 • locaties in de buitenlucht met vaste ligplaatsen voor vaartuigen;
 • fietsenstallingen;
 • locaties waar contactberoepen ten behoeve van zorg worden uitgeoefend;
 • locaties waar georganiseerde dagbesteding of opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen, uitsluitend voor die functie;
 • publieke sanitaire voorzieningen;
 • locaties, met bijbehorende kleedkamers, uitsluitend voor de volgende functies en indien de beheerder er zorg voor draagt dat geen toeschouwers worden toegelaten, waar: 1°. topsporters sport beoefenen; 2°. zwemles voor het A-, B- of C-diploma of schoolzwemmen plaatsvindt, mits gesloten voor publiek tussen 17.00 uur en 05.00 uur; 3°. therapeutisch zwemmen plaatsvindt; 4°. buiten sportbeoefening, mits kleedkamers gesloten zijn, plaatsvindt door: personen tot en met zeventien jaar, mits wedstrijden uitsluitend plaatsvinden op de locatie en tussen de leden van de sportvereniging waarbij zij als lid zijn aangesloten; personen van achttien jaar en ouder, mits geen wedstrijden, groepslessen en sportbeoefening in groepsverband met meer dan twee personen plaatsvinden; 
 • locaties waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen, een registratie van een partnerschap, een uitvaart of een locatie voor dienstverlening ten behoeve van uitvaarten;
 • locaties waar wordt gevaccineerd tegen of getest op het virus SARS-CoV-2, uitsluitend voor die functie;
 • locaties voor verhuur van goederen, uitsluitend voor die functie;
 • locaties ten behoeve van het verkrijgen van officiële documenten, uitsluitend voor die functie;
 • locaties voor een cursus of training of een theorie- of praktijkexamen dat noodzakelijk is voor de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • locaties die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, uitsluitend voor die functie;
 • locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten;
 • locaties voor rijles of een theorie- of praktijkexamen ten behoeve van het besturen van een vervoermiddel;
 • eet- en drinkgelegenheden, uitsluitend in de volgende locaties en mits de beheerder er zorg voor draagt dat het publiek wordt geplaceerd: 1°. in een uitvaartcentrum of in een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van een uitvaart; 2°. in een zorglocatie voor patiënten en cliënten en bezoekers van patiënten en cliënten; 3°. op een luchthaven na de securitycheck; 4°. in een locatie waar georganiseerde dagbesteding of opvang plaatsvindt voor kwetsbare groepen; 5°. op een verzorgingsplaats langs wegen die behoren tot het hoofdwegennet, uitsluitend voor beroepschauffeurs; 6°. waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan in de eet- en drinkgelegenheid, mits de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt; 7°. in een internationale trein; 8°. op een verzorgingsplaats die exclusief is ingericht voor zeevarenden voor de tijdelijke onderbreking van hun reis;
 • standplaatsen voor de verkoop of uitgifte van eten of drinken tot 20.00 uur;
 • buitenspeeltuinen en kinderboerderijen zonder winstoogmerk die worden beheerd of geëxploiteerd door een gemeente, vereniging, stichting of groep individuen zonder rechtspersoonlijkheid en die zijn gericht op de betreffende buurt, wijk of gemeente, mits gebouwen gesloten blijven met uitzondering van de bij de locatie behorende toiletvoorzieningen;
 • locaties voor cursussen en trainingen, met uitzondering van cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep, locaties waar opgelegde educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid worden ondergaan, locaties waar theorie-examens worden afgenomen die noodzakelijk zijn voor het mogen besturen van een vervoermiddel of voor de uitoefening van het beroep van rijinstructeur, keurmeester voor de periodieke keuring van motorrijtuigen, tachograaftechnicus of LPG-technicus, locaties waar theoretische nascholingscursussen als bedoeld in artikel 156r van het Reglement rijbewijzen plaatsvinden of locaties waar theoretische bijscholing als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 plaatsvinden.

Wat kan ik doen aan ventilatie?

Lees hier de handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders en -eigenaars van VWS. De handreiking gaat uit van 'benutten van wat je hebt' en omvat vijf algemene tips. Een detailpagina met meer informatie vindt u hier

 

Wat zijn de regels voor de detailhandel?

De laatste coronamaatregelen voor essentiële en niet-essentiële winkels vindt u in de Q&A over de detailhandel.

 

Wat is de sluitingstijd voor noodzakelijke cursussen en trainingen?

Er geldt geen sluitingstijd voor locaties voor cursussen en trainingen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep, locaties waar opgelegde educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid worden ondergaan, locaties waar theorie-examens worden afgenomen die noodzakelijk zijn voor het mogen besturen van een vervoermiddel of voor de uitoefening van het beroep van rijinstructeur, keurmeester voor de periodieke keuring van motorrijtuigen, tachograaftechnicus of LPG-technicus, locaties waar theoretische nascholingscursussen als bedoeld in artikel 156r van het Reglement rijbewijzen plaatsvinden of locaties waar theoretische bijscholing als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 plaatsvinden.

 

Wat zijn de regels voor de horeca, evenementen, toerisme, cultuur en sport?

De laatste regels voor al deze sectoren vindt u in de Q&A over horeca, toerisme, cultuur en sport

 

 

Wanneer is een coronatoegangsbewijs verplicht?

Een coronatoegangsbewijs en ID is voor bezoekers verplicht in de sectoren cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Op dit moment geldt echter een lockdown voor deze sectoren, behalve voor de sport.

 

Op 30 november 2021 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee een coronatoegangsbewijs ook ingezet kan worden als toegangsbewijs voor bezoekers tot niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen, zoals kledingwinkels, bouwmarkten, pretparken en bepaalde contactberoepen zoals kappers. Dit kan alleen als dat in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt opgenomen.

 

Voor de niet-essentiële detailhandel kan die regeling bepalen, dat een coronatoegangsbewijs niet hoeft als de anderhalve meter wordt aangehouden.

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35961_inzet_coronatoegangsbewijzen

 

 

Wat is niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening?

Als een coronatoegangsbewijs verplicht wordt gesteld, komt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 ook te staan wat precies wordt verstaan onder niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. De toelichting op het wetsvoorstel geeft al wel een indicatie.

 

Niet-essentiële detailhandel: locaties van detailhandel die – kort gezegd – niet hoofdzakelijk gericht zijn op eerste levensbehoeften. 

Bijvoorbeeld: 

 • kleding-, 
 • elektronica-, 
 • speelgoed-, 
 • meubel-, 
 • keuken-, 
 • vuurwerk- en 
 • schoenenwinkels, 
 • boekhandels, 
 • bouwmarkten, 
 • tuincentra, 
 • warenhuizen en 
 • juweliers. 

Bij ministeriële regeling zal nader worden bepaald welke categorieën daadwerkelijk onder de plicht gaan vallen (en waarvoor 1,5 meter voldoende zal zijn). 

 

Bij niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen gaat het om activiteiten of voorzieningen die niet hoofdzakelijk zijn gericht op eerste levensbehoeften. 

Voorbeelden: 

 • pret- en dierenparken, 
 • speeltuinen op publieke plaatsen, 
 • sauna’s, 
 • zonnebanken, 
 • massage- en nagelsalons, 
 • niet-essentiële cursussen en trainingen en 
 • bepaalde contactberoepen.

 

Essentiële detailhandel zijn bijvoorbeeld: 

 • winkels in de levensmiddelenbranche, 
 • reguliere wekelijkse markten, 
 • drogisterijen, 
 • opticiens, 
 • audiciens, 
 • apotheken en 
 • winkels gericht op de eerste levensbehoeften van dieren. 

Essentiële dienstverlening bijvoorbeeld:

 • zakelijke en financiële dienstverlening (zoals banken, makelaars en hypotheekverstrekkers)
 • dienstverlening van de overheid, 
 • bibliotheken, 
 • post- en pakketservices, 
 • reparaties van goederen, 
 • verhuur van essentiële goederen en essentiële medische voorzieningen. 

Mengvormen (deels essentieel en deels niet-essentieel):

In dergelijke gevallen zullen die locaties een coronatoegangsbewijs moeten vragen indien hoofdzakelijk sprake is van niet-essentiële detailhandel of niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Dit zal ook nader worden uitgewerkt bij ministeriële regeling.

 

Differentiatie in ministeriële regeling mogelijk 

Verder zal bij ministeriële regeling differentiatie gemaakt kunnen worden om lokaal maatwerk toe te passen. 

Zo kan per gebied/gemeente/wijk bekeken wat er nodig is.  

Ook kan gedacht worden aan onderscheid op basis van oppervlakte waardoor enkel winkels van een bepaald formaat het coronatoegangsbewijs hoeven te vragen. 

 

Mag een coronatoegangsbewijs van werknemers worden gevraagd?

Nee. Dat kan pas als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is aangepast.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid en maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht van het coronavirus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren waar het coronatoegangsbewijs voor bezoekers verplicht is en sectoren waar dit niet verplicht is.

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35971

 

De wettekst verplicht een ctb voor eenieder die in het kader van beroep of bedrijf, dan wel als vrijwilliger toegang wenst tot de arbeidsplaats. De memorie van toelichting geeft aan dat hiermee alle werkenden zijn bedoeld, dus niet bezoeker of deelnemer. En daaronder vallen (onder meer):

 • de werkgever of locatiebeheerder zelf
 • diens werknemers en andere personen die arbeid verrichten (zoals werknemers die zijn ingehuurd van een ander bedrijf of zelfstandigen of stagiairs)
 • personen die uit anderen hoofde in het kader van een beroep of bedrijf aanwezig zijn (bijvoorbeeld een leverancier voor zover deze toegang wenst tot de arbeidsplaats).

Een ctb-plicht kan uiteraard niet gelden voor een opsporingsambtenaar, brandweermedewerker, ambulancemedewerker, toezichthouder, advocaat of rechterlijke ambtenaar of persoon die werkzaamheden is voor de krijgsmacht, indien toegang tot een plaats (niet zijnde de normale arbeidsplaats) noodzakelijk is bij de uitoefening van zijn functie of vervulling van zijn taak.

 

Wanneer is een coronatoegangsbewijs 2G verplicht?

Een coronabewijs 2G kan alleen worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G). Een testbewijs is dan niet meer toegestaan (3G). 2G wordt pas mogelijk als de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is aangepast. Bovendien kan 2G volgens het wetsvoorstel alleen worden mogelijk gemaakt voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet zijn genoemd: cultuur, evenementen, horeca en niet-essentiële dienstverlening.

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35973

 

Mag ik cash geld weigeren?

Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Maar eurobankbiljetten en munten zijn wettig betaalmiddel. Uitgangspunt is dat deze in een betaling worden geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie.  

 

Wanneer is het dragen van een mondkapje verplicht?

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje met ingang van 6 november 2021 op bepaalde plaatsen en onder bepaalde voorwaarden verplicht. Zie hoofdstuk 2a van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Het gaat om publieke binnenruimten, onderwijs en contactberoepen. Daarin staat ook een aantal uitzonderingen. 

 

Een mondkapje is ook verplicht voor personen van 13 jaar en ouder in het openbaar en bedrijfsmatig personenvervoer. Dat geldt ook voor perrons, de haltes en het hele stationsgebouw. Dus bijvoorbeeld ook voor winkels op het station. Een mondkapje is ook verplicht in het vliegtuig en op luchthavens. Zie artikel 6.6 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Daarin staat ook een aantal uitzonderingen.

 

Het mondkapjesadvies is met ingang van 15 januari uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

 

Ga voor alle informatie over de uitbreiding van de mondkapjesplicht en het -advies naar www.rijksoverheid.nl/mondkapje.

 

Kan ik als winkelier een klant weigeren die geen mondkapje draagt?

Een winkelier is niet verplicht om handhavend op te treden als een klant geen mondkapje draagt, maar mag een klant wel weigeren en aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Tenzij de klant onder de vrijstelling voor het dragen van een mondmasker valt. Als er problemen ontstaan, adviseert de rijksoverheid de hulp van BOA's of de politie in te schakelen.

Een klant moet zelf aannemellijk maken dat zij of hij onder de uitzondering voor de mondkapjesplicht valt. Dit kan op verschillende manieren. Op de website van de rijksoverheid vindt u voorbeelden. De volledige regeling en de voorbeelden vindt u hier.

 

Wie krijgt de boete als klanten geen mondkapje (willen) dragen?

De klant. Een ondernemer is niet verplicht de mondkapjesplicht voor klanten te handhaven. Wel kan hij de klant aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Als de klant niet onder een uitzondering valt, kan hij de klant vragen de zaak te verlaten. Doet die dat niet, dan kan de politie worden ingeschakeld. De klant kan een boete van 95 euro krijgen. De ondernemer riskeert geen wanneer een klant zich niet aan de mondkapjesplicht houdt en hij deze klant niet uit de winkel weert. U kunt dit nalezen in de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hierover schreef.

 

Geldt een spatscherm ook als mondkapje?

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en geldt daarom niet als wettelijk alternatief voor een mondkapje. Wanneer dat ten goede komt aan een gezonde en veilige werkomgeving kan de werkgever beslissen dat een medewerker ook een faceshield kan dragen. Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

 

Kan ik als werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Ook wanneer iemand niet werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, kan de werkgever hem of haar verplichten om een mondkapje te dragen op het werk. De werkgever moet namelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Draagt iedereen een mondkapje op het werk? Dan kan dit helpen bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.  

 

Moeten ondernemers de wet en de mondkapjesplicht handhaven?

Ondernemers hebben een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedereen in hun onderneming de wettelijke verplichtingen in acht kan nemen. Dat doen zij door bijvoorbeeld duidelijke looprichtingen aan te geven, een deurbeleid te voeren, desinfecteermiddelen ter beschikking te stellen en mondkapjes voor het personeel. Wie dat na een aanwijzing van de burgemeester nog niet doet, riskeert een boete van maximaal 4.350 euro.

De zorgplicht betekent niet, dat een ondernemer de mondkapjesplicht voor klanten moet handhaven. Evenmin dat de ondernemer een boete riskeert wanneer een klant zich niet aan de mondkapjesplicht houdt en hij deze klant niet uit de winkel weert. U kunt dit nalezen in de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hierover schreef.

 

Overzichtspagina corona en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u verwijzingen naar kennisbronnen van de overheid en onze partners. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden naar onze Q&A-pagina

 

Lees meer