Coronavirus

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ze hebben te maken met de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd, kunnen geen of moeilijker zaken doen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn continu met de overheid in gesprek over de noodzakelijke pakketten overheidsmaatregelen bij verschillende scenario's om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen.

 

Overzicht van informatiebronnen voor bedrijven

De economische effecten zullen sowieso nog lang na-ijlen, ook als het virus tot staan wordt gebracht. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan ook knelpunten. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een overzicht gemaakt met informatie over het coronavirus van alle belangrijke instanties. Ondernemers hebben veel vragen. Daarom hebben MKB-Nederland en VNO-NCW zelf ook een handreiking gemaakt voor bedrijven over hoe je het veilig en gezond houdt op de werkvloer als het gaat om het coronavirus? Met onder meer vragen en antwoorden over het virus, een checklist voor risicobeheersing, preventieve maatregelen, het maken van een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie.

 

Informatie voor werkgevers over de NOW

Het kabinet heeft op 17 maart het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen, bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie lijkt de NOW, meer dan de WTV, werkgevers te kunnen ondersteunen in hun strijd tegen de gevolgen van de crisis. De nieuwe regeling lijkt in ieder geval een stuk makkelijker uitvoerbaar. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben veel waardering voor de daadkracht die het kabinet met het noodpakket toont.

 

Verzoek om uitstel van betaling van loon-, omzet-, inkomsten-, en vennootschapsbelasting

 

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. U kunt hiervoor een verzoek indien nadat u een aanslag heeft ontvangen. We geven beknopt aan hoe dat in de praktijk gaat en waar meer informatie te vinden is. U kunt uitstel van betaling aanvragen voor aanslagen:

  1. Loonbelasting
  2. Omzetbelasting
  3. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

 

Loonbelasting

Loonbelasting is een aangiftebelasting. Normaal gesproken berekent u zelf de hoogte van de ingehouden loonbelasting die u moet afdragen in uw maandelijkse (of 4-wekelijkse) aangifte, en maakt vervolgens het bedrag dat uit de aangifte volgt over aan de Belastingdienst. U doet iedere maand (of 4 weken) aangifte over de maand ervoor. Dit betekent dat u in maart aangifte doet over de februari. Als u in financiële problemen bent gekomen doet u nog steeds aangifte, maar laat u de betaling van de loonbelasting achterwege. De belastingdienst registreert het feit dat u niet (tijdig) heeft betaald en zal u een zogenoemde naheffingsaanslag voor de loonbelasting opleggen. Na ontvangst van deze naheffingsaanslag kunt u het verzoek om uitstel van betaling indienen.  

 

Omzetbelasting

Ook omzetbelasting (btw) is een aangiftebelasting. Ook hierbij geldt dat u periodiek (nagenoeg in alle gevallen per kwartaal) aangifte doet na afloop van het aangiftetijdvak. In april doet u dus aangifte over het eerste kwartaal. Normaal gesproken berekent u zelf het te betalen bedrag zoals dat volgt uit de aangifte, en maakt dat bedrag over naar de Belastingdienst. Ook hier geldt dat u nog steeds aangifte blijft doen, maar de betaling achterwege blijft. Dit leidt ertoe dat u een naheffingsaanslag voor de omzetbelasting krijgt. Na ontvangst van de naheffingsaanslag vraagt u uitstel van betaling aan.

 

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn aanslagbelastingen. Dit betekent dat u ze betaalt nadat u een aanslag hiervoor heeft gekregen van de belastingdienst. Na ontvangst van die aanslag kunt u een verzoek om uitstel van betaling indienen. Als u die aanslag dus nog niet heeft gekregen hoeft en kunt u nog geen uitstel van betaling aanvragen.

 

Verzoek uitstel van betaling, geen boete en geen rente

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

 

Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Ook is de te betalen invorderingsrente vanaf 23 maart zo goed als nihil (0,01%) en is de te betalen belastingrente vanaf 1 juni zo goed als nihil (0,01%). Uitzondering voor de invorderingsrente vormt de inkomstenbelasting waarvoor de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente per 1 juli 2020 ingaat.

 

Uitstel meer dan 3 maanden

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. U dient dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Dat betekent dat de ondernemer nu feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt voor 3 maanden. Voor uitstel langer dan 3 maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste 3 maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken. Zodra meer duidelijk is over de benodigde informatie voor uitstel langer dan 3 maanden, zullen wij u hierover informeren.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk om te benadrukken dat de overheid het steunbeleid langer kan volhouden als ondernemers voor wie er geen noodzaak is voor uitstel daar ook geen gebruik van maken. Ondernemers die nu weinig hinder ondervinden van de crisis, moeten daarom gewoon blijven afdragen, zodat degene die in nood verkeren langer kunnen steunen op de overheid.

 

 

Te raadplegen voor nadere info

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Lees meer
Informatieblad
19-03-2020
Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers
Compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen?