Participatiewet en quotumwet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten de kans hebben te participeren op de arbeidsmarkt. In 2013 is daarom in het Sociaal Akkoord afgesproken dat werkgevers de ambitie willen realiseren om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de Participatiewet en komen daarmee in de plaats van quotumwetgeving. Werkgevers zouden anders een boete opgelegd krijgen voor niet gerealiseerde werkplekken.

De gemaakte afspraken zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Specifiek gaat het daarbij om mensen die onder de participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening en om huidige Wajongeren met arbeidsvermogen.

Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers. Speciaal voor dit 100.000-banenproject is daarom Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU) benoemd tot boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Werkgevers hanteren bij de uitvoering van het banenplan een aantal randvoorwaarden: het bestand aan aanbodzijde moet volledig en transparant zijn. Zonder inzicht in welke mensen beschikbaar zijn, kunnen deze niet gekoppeld worden aan vacatures. Per regionaal werkbedrijf moeten minimale uniforme faciliteiten zijn voor werkgevers: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving.

De dreiging van een quotumwet is niet definitief van tafel. De Participatiewet zal namelijk na verloop van tijd geëvalueerd worden op de resultaten.

Lees verder