InfoMil geeft handvatten voor het Actieplan geluid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-02-2018

Kenniscentrum over milieuwetgeving InfoMil heeft handreikingen en instrumenten samengevat die hulp bieden om een actieplan geluid vast te stellen. Actieplanopstellers kunnen hiermee onder andere het ambitieniveau bepalen, de kwaliteit van een gebied beoordelen en een inschatting maken over de effectiviteit van maatregelen. Ook geeft InfoMil informatie over maatregelen voor wegverkeer en gebiedsontwikkeling.

 

Instrumenten

In opdracht van de Europese Commissie is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om akoestische kwaliteit te optimaliseren. Dit onderzoek kan waardevol zijn voor beleidsvorming, - doorwerking en uitvoering. InfoMil heeft uit deze onderzoeksprojecten vijf bruikbare instrumenten geselecteerd, namelijk:

  • de quadmap: systematiek voor de identificatie, selectie en beheersing van stille gebieden in stedelijke regio's.
  • cost benefit indicator: een index die de kosteneffectiviteit van een geluidsreducerende maatregel kwantificeert.
  • hindercurve wegverkeerslawaai in parken: curve die de correlatie geeft tussen het geluidsniveau in parken als gevolg van wegverkeer en het percentage bezoekers dat daar hinder van ondervindt.
  • hinderbeoordeling op basis van geluidsbelastingkaarten: stappenplan voor de akoestische beoordeling van de leefomgeving. Hiermee is het mogelijk om de totale akoestische kwaliteit van de leefomgeving voor weg-, rail- en vliegverkeerslawaai te kwantificeren en te beoordelen.
  • DALY: indicator voor de impact van geluidmaatregelen op gezondheid. Daarmee kan deze impact ook vergeleken worden met andere omgevingsfactoren. De DALY is ook geschikt voor gebruik bij identificatie van probleemgebieden en bij het evalueren van de effectiviteit van geluidmaatregelen.

 

Maatregelen

Maatregelen die in de ruimtelijke ordeningssfeer genomen kunnen worden zijn bebouwingsconfiguraties, stille gevels, afscherming door bebouwing en hofjes. Ingrepen in de verkeerssituatie zijn bundeling van verkeersstromen (verkeerscirculatieplan), routering en venstertijden voor vrachtverkeer, snelheidsbeperking, creëren van autovrije woonerven of 30-kilometerzones, milieuzones, bevorderen van openbaar vervoer en langzaam verkeer en andere vormen van verkeers- en vervoersplanning.

 

Ook zijn er technische en organisatorische maatregelen om (ontstaan van) lawaai te verminderen, zoals geluidsschermen, geluidsdempers, herindeling van bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsing. Ook kan stille technologie worden toegepast, bijvoorbeeld geluidsarme wegdekken, geluidsarme apparaten en installaties en raildempers. Tot slot zijn er nog maatregelen in de geluidsoverdracht te nemen, waaronder geluidsschermen en minischermen.

 

Rapporten

Het programma Stiller op Weg leverde in 2012 een aantal rapporten op die deels nog steeds interessant zijn voor actieplannen, namelijk Stille wegdekken, Stille voertuigen, Verkeersmaatregelen, Hinder en handhaving en Ruimtelijke ordening.

Lees meer over