Kamer debat over Invoeringswet Omgevingswet

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

De Tweede Kamer debatteerde onlangs met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de invoeringswet van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking moet treden. De wet bundelt het huidige omgevingsrecht, dat nu in tientallen wetten en regels vastligt, in één wet met als doel eenvoudige en toegankelijke regels voor iedereen. De invoeringswet wijzigt een aantal onderdelen en een aantal wetten wordt gewijzigd of ingetrokken. Verder bevat de invoeringswet bepalingen voor het overgangsrecht. De Kamer stemt op 5 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

 

Algemene maatregelen van bestuur

De wet biedt kaders, maar concrete normen worden in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) uitgewerkt. Tweede Kamerlid Kops (PVV) wees er in het debat op dat daarbij de democratische controle van de Kamer in het gedrang kan komen. Hij wil voorkomen dat via die AMvB's de aanleg van windmolenparken, moskeeën of asielzoekerscentra 'erdoor geduwd' wordt.

 

Ollongren vindt de democratische legitimatie echter niet in het geding, want het parlement wordt vroegtijdig betrokken bij het opstellen van de AMvB's. Zij wijst erop dat de Raad van State positief geadviseerd heeft over het stelsel. De aanleg van bijvoorbeeld een windmolenpark blijft volgens de minister een gemeentelijke kwestie.

 

Gemeenten

Gemeenten moeten een omgevingsplan opstellen, waarin onder andere bestemmingsplannen worden gebundeld. Tweede Kamerlid Van Gerven (SP) vreest dat het beleid minder inzichtelijk en voorspelbaar wordt als elke gemeente eigen normen stelt. Ollongren verwacht echter dat de lokale democratie goede afwegingen zal maken over lokale hinder. Als de hinder de gemeentegrens overstijgt, dan moet de gemeente samenwerking zoeken met andere gemeenten, de provincie of het Rijk.

 

Van Eijs (D66), Smeulders (GroenLinks) en Ronnes (CDA) vragen zich af of er wel een goede balans is tussen bescherming van belangen en gebruik de ruimte, nu het college van burgemeester en wethouders meer macht krijgt. Moet de gemeenteraad geen grotere rol krijgen? Die heeft immers adviesrecht bij vergunningen die afwijken van het omgevingsplan. Ollongren stelde voor om dat adviesrecht aan te vullen met de plicht voor het college om af te zien van een vergunning als de raad daartegen is.

 

Landelijke bouwopgave

Tweede Kamerlid Laan (VVD) merkte op dat veel gemeenten nog geen omgevingsplan hebben opgesteld. Zij vraagt of dat geen gevolgen heeft voor de landelijke bouwopgave. Ollongren antwoordde dat iedere gemeente een omgevingsplan moet hebben zodra de Omgevingswet in werking treedt. De bouwopgave wordt volgens haar niet beïnvloed door een nog niet geldende wet.

 

Smeulders (GL) wil voorkomen dat in de versnelde vergunningverlenging 'zachte waarden' als milieu en gezondheid in de lokale afweging het onderspit delven. Hij wil dat het Rijk de gemeenten hierbij ondersteunt. Ollongren zegde een overzicht toe van alle ondersteuning die het Rijk de gemeenten biedt.

 

Planschade

Als een huis in waarde daalt door een bouwproject ernaast, lijdt de eigenaar planschade. Met de nieuwe wet kan 5 procent van die schade niet verhaald worden. Te veel, vindt Tweede Kamerlid Ronnes (CDA). Hij wil uitgaan van 2 procent, conform de huidige Wet ruimtelijke ordening. In die wet staat 'ten minste 2 procent', reageert Ollongren. Zij wil af van de onzekerheid die dat voor gemeenten oplevert.

 

Aan de andere kant, betoogde Nijboer (PvdA), zijn er soms zijn ook planbaten, bijvoorbeeld door aanleg van een metrolijn, waardoor panden in de buurt vaak in waarde stijgen. Moeten die baten niet ten goede komen aan de gemeenschap? Dat vindt Ollongren ongewenst. Eigenaren moeten de aanleg van kabels en buizen gedogen en krijgen daarvoor een schadevergoeding. Een vergoeding voor het gebruik van de kabels en buizen vindt de minister niet noodzakelijk. Bisschop (SGP) vindt zo'n gebruiksvergoeding wel wenselijk als het gaat om kabels en buizen van commerciële bedrijven.

 

Digitaal stelsel omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is volgens Ollongren een belangrijk hulpmiddel om de Omgevingswet goed uit te voeren. Het stelsel moet alle informatie over de fysieke leefomgeving bevatten, inclusief aanvragen, meldingen en dergelijke. Het digitale stelsel moet echt begrijpelijk en gebruiksvriendelijk voor de inwoners zijn, benadrukte Van Eijs (D66). Ook voor het midden- en kleinbedrijf, voegde Bisschop (SGP) toe. Ollongren zei dat dit voorjaar een try-outversie beschikbaar is. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het stelsel klaar, verzekerde zij de Kamer.

 

Lees hier het verslag van het debat.

 

Lees meer over