Motie over advies over regels maatschappelijk risico planschade

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-03-2019

Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) verzoekt de regering om een werkgroep van onafhankelijke experts in te stellen om de regelingen voor schadevergoedingen bij een normaal maatschappelijk risico tegen het licht te houden en deze regelingen zo nodig te heroverwegen. Hij denkt dat de positie van bedrijven en eigenaren van onroerend goed slechter wordt als het moment van schadevergoeding als gevolg van ruimtelijke ontwikkeling verschuift naar het moment van vergunningverlening of feitelijke uitvoering van maatregelen, zeker als ook een forfait van 5 procent in plaats van 2 procent geldt voor normaal maatschappelijk risico. Hij brengt naar voren dat de Raad van State in zijn advies bij de Invoeringswet Omgevingswet kritisch is over de gekozen lijn.

 

Indirecte schade

De wens voor een meer globale invulling van omgevingsplannen kan nog steeds betekenen dat onderdelen van omgevingsplannen meer of minder gedetailleerd ingevuld worden, met bijbehorende indirecte planschade. Bisschop vindt een zorgvuldige benadering van schaduwschade en indirecte planschade en eventuele vergoeding daarvan gewenst. Daarom verzoekt hij de regering de regelingen tegen het licht te houden. De Kamer stemt op 5 maart over de motie.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
De motie maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over