Nationale Omgevingsvisie in voorbereiding

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
11-10-2018

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Overheden zijn dan verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, waarin zij aangeven wat voor de lange termijn hun ambities en beleidsdoelen zijn voor de fysieke leefomgeving. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) moet begin 2019 tot stand komen. Als voorbereiding daarop heeft het kabinet zijn perspectief op de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Urgent

Dit kabinetsperspectief is de voorloper van de eigenlijke NOVI. Het kabinet benoemt drie urgente onderwerpen die nu al om politieke richting vragen. De komende tijd worden de volgende onderwerpen uitgewerkt met medeoverheden, burgers en maatschappelijke partijen:

  • Energietransitie: het verduurzamen van onze energievoorziening en het investeren in hernieuwbare energie, denk aan wind- en zonne-energie en geothermie (aardwarmte).
  • Verstedelijking: jaarlijks moeten er circa 75.000 woningen bijgebouwd worden op de plekken waar de vraag groot is. Plekken die goed bereikbaar moeten zijn over de weg en met het openbaar vervoer, en binnenstedelijk bijvoorbeeld ook lopend en op de fiets.
  • Landbouw: de land- en tuinbouw worden onderdeel van een circulair voedselsysteem, waarin de grondgebondenheid van de landbouw wezenlijk is, landbouw en natuur elkaar versterken en de cultuurhistorische waarden van het landschap behouden blijven.

Keuzes maken

Bij deze onderwerpen kan de NOVI helpen om keuzes te maken. De NOVI zal ook richting geven bij andere onderwerpen, waaronder de bescherming tegen water, keuzes voor economische ontwikkeling of de ontwikkelingen in krimpgebieden zoals Groningen, de Achterhoek en het zuiden van Limburg.