Tussentijds advies over stikstofproblematiek bij bemesten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-01-2020

Voor bemesten is in beginsel geen vergunning nodig. Ook voor beweiden is geen verdere regelgeving nodig. Dat is het tussentijds advies dat het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft uitgebracht.

 

In opdracht van de minister van Landbouw adviseert het Adviescollege over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. In mei werd vastgesteld, dat de categorale vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn. Voor dit vraagstuk is op korte termijn een oplossing nodig, omdat het beweidings- en bemestingsseizoen van 2020 al snel begint.

 

Voor bemesten adviseert het Adviescollege dat in beginsel geen vergunningplicht aan de orde is, omdat er doorgaans geen sprake is van negatieve effecten sinds de referentiedatum (veelal 7 december 2004, voor sommige gebieden is dat eerder of later). In een aantal gevallen van bemesten kan dat anders zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van verandering van grondgebruik. Voor die gevallen is een nadere beoordeling nodig en geldt mogelijk wel een vergunningplicht.

 

Voor beweiden vindt het adviescollege het aannemelijk dat er geen hogere depositie is dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden. Er is geen reden voor een verdere beoordeling van het huidige gebruik. In het eindadvies voor de langere termijn gaat het Adviescollege nader in op natuurherstel en op mogelijke maatregelen voor verdere emissiereductie.

 

Het Adviescollege vindt het belangrijk dat de ammoniakemissie uit dierlijke mest structureel wordt omlaag gaat, omdat zij een substantiële bron van stikstofdepositie is. Het eindadvies bevat daarom ook specifiekere voorstellen voor maatregelen om emissie te reduceren.

 

Lees hier het tussentijds advies.