Uitstel van belastingbetaling voor bedrijven in betalingsproblemen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-03-2020

Bedrijven die door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dat moeten ondernemers doen per brief, waarin zij ook toelichten hoe zij in de problemen zijn gekomen. Na ontvangst van het verzoek stopt de Belastingdienst direct de invordering van de aanslag. De boete voor het te laat betalen van btw of loonbelasting hoeft niet betaald te worden.

Ondernemers moeten vervolgens binnen 4 weken een verklaring van een derde deskundige insturen. Dan kan de eigen accountant of fiscaal dienstverlener zijn, een externe consultant of financier, of de brancheorganisatie. Over de precieze voorwaarden van deze verklaring wordt nog gesproken.

 

Het uitstel geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting hoeven pas betaald te worden na het ontvangen van een aanslag. De termijn van betaling wordt verlengd bij uitstel. De voorlopige aanslagen voor 2020 zullen in veel gevallen te hoog zijn vastgesteld omdat nog niet rekening is gehouden met tegenvallende winstcijfers als gevolg van corona. Ondernemers kunnen zelf de hoogte van de voorlopige aanslag (laten) bijstellen.

Loonbelasting en btw moeten worden betaald bij het indienen van de aangifte (maandelijks bij loonbelasting, per kwartaal bij btw). De aangifteplicht blijft bestaan, maar de belasting hoeft niet meteen betaald te worden.

 

Het verzoek om uitstel en de verklaring van de deskundige kunnen worden gestuurd naar:

 

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC  Heerlen

 

Kijk op de website van de Belastingdienst voor de meest actuele informatieCommentaar MKB-Nederland en VNO-NCW:
Uitstel van betaling
Het uitstel van betaling van belastingen is een uiterst krachtig middel om de liquiditeit in het bedrijfsleven te ondersteunen. Het is heel goed dat direct na ontvangst van een verzoek het uitstel wordt verleend en pas daarna individuele beoordeling plaatsvindt. Omdat alle verzoeken echter handmatig moeten worden behandeld hebben wij wel zorgen over de uitvoering en de doorlooptijden.
Daarnaast houdt het kabinet vast aan de 'verklaring van een derde-deskundige', hoewel deze achteraf mag worden ingediend. Desondanks zou dit proces eenvoudiger moeten worden vormgegeven zodat het voor ondernemers en Belastingdienst behapbaar blijft. Het inschakelen van een deskundige gaat ten koste van de toch al schaarse liquiditeit. En als het – gezien de omgangsbeperkingen – al praktisch mogelijk is onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid, dan kan het afgeven van zo’n verklaring door een externe partij ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Voor evident getroffen sectoren lijkt een uitzondering op zijn plaats, of zou moeten kunnen worden volstaan met een verklaring van de betreffende branchevereniging of misschien een verklaring van de interne controller of accountant.
Uitstel van Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
Het is verstandig dat het kabinet de heffing van de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk wil uitstellen. Die maatregel is alleen effectief als ook de energienota van deze bedrijven omlaag gaat en zodoende daadwerkelijk leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. Dat vraagt dus om een snelle uitwerking en implementatie.
Belasting – en invorderingsrente
Voor het effectief functioneren van de regeling voor uitstel van betaling en uitstel voor het doen van aangifte is de verlaging van de belasting- en invorderingsrente cruciaal. We zijn dan ook blij dat het kabinet daartoe heeft besloten en dat de invorderingsrente al heel snel – per 23 maart a.s. – naar  0,01 procent gaat. Bezien moet worden wat de verlaging van de belastingrente per 1 juni (voor de inkomstenbelasting per 1 juli) in de praktijk betekent voor openstaande aanslagen over oudere jaren.
Uitstel van lokale heffingen
Ook de medeoverheden kunnen bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van ondernemers door uitstel van betaling te verlenen voor lokale heffingen. Het is derhalve noodzakelijk dat snel overleg plaatsvindt met de VNG en de Unie van Waterschappen over de mogelijkheden die medeoverheden kunnen bieden richting ondernemers. Dat kan ook verder gaan dan uitstel van betaling zoals de gemeente Westland die tuinders tegemoet komt door verschillende locaties, ongeacht hun ligging, samen te voegen tot één WOZ-locatie waardoor minder energiebelasting verschuldigd is.