Vragen en antwoorden rondom bbl en bol

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-03-2020

Hoe gaat de school bij bbl-leerlingen om met de bpv-overeenkomst voor de rest van het schooljaar? Loopt deze door of wordt deze verbroken? En bij bol-leerlingen?
De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

 

Als de bpv-overeenkomst mocht doorlopen, op welke wijze gaat de school dan in gesprek met het bedrijf over het inhalen van de praktijkuren? Kan de school zelf alternatieven bieden? (nu we weten dat de sluiting waarschijnlijk tot 1 juni duurt (en misschien langer), is voor veel bedrijven die dicht zijn, het verbreken van de bpv-overeenkomst wenselijk).
Dit is maatwerk in het gesprek tussen de school en het bedrijf. De school heeft als verantwoordelijke voor de opleiding van de student hierin een aantal opties:

  • De bpv toch voortzetten in overleg met het leerbedrijf met inachtneming van de voorschriften van RIVM/GGD. Eventueel met opdrachten die op afstand uitgevoerd kunnen worden mits dat praktisch uitvoerbaar is.
  • De bpv tijdelijk stoppen en bpv vervolgen op het moment dat dit weer kan bij het leerbedrijf
  • De leerdoelen van de bpv tussentijds beoordelen (samen met het leerbedrijf). Die worden aangetoond door de afgeronde leertaken en opdrachten. In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Het leerbedrijf wordt betrokken bij de beoordeling. Indien voor die beoordeling bewijsmiddelen uit een voorgaande BPV kunnen worden gebruikt dan is hier geen bezwaar tegen. 
  • Een alternatieve bpv-plek zoeken voor de student bij een ander erkend leerbedrijf, bij voorkeur in samenwerking met SBB. Indien geen geschikte leerplaats bij leerbedrijven beschikbaar is kan de school kijken of een andere invulling van de onderwijstijd mogelijk is, zoals schoolopdrachten/simulatie, etc.
  • Afhankelijk van de situatie van het leerbedrijf, de student en de school zal hierin een maatwerk oplossing gevonden moeten worden. 

 

Kan bbl worden omgezet in bol waarbij praktijk later (maar nog wel binnen het schooljaar) in het bedrijf kan worden ingehaald?

Op de website van de MBO Raad staat hierover het volgende bij vragen en antwoorden over corona:
Een  bbl’er  heeft vrijwel altijd een arbeidsovereenkomst. Het gesprek over het  eventueel  aanpassen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst is een zaak van de student en het leerbedrijf.  De school heeft daar geen rol in. Verandert de arbeidsrelatie tussen leerbedrijf en bbl’er  (ontslag nemen of krijgen, minder gaan werken), dan  is in de vorm van maatwerk een switch van bbl naar bol mogelijk. Echter, een student  kan  alleen op individueel niveau  worden  overgeschreven. Voor groepen raden we een switch van bbl naar bol af: ook de bol  staat de  komende tijd onder druk omdat nu geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen (uitzonderingen daargelaten). 

 

Advies is dat scholen ook geen initiatief nemen om studenten over te schrijven van bbl naar bol, met als mogelijk gevolg dat het bedrijf dan de arbeidsovereenkomst van de student aanpast of ontbindt. 

 

Bij een switch moet de student zich ervan bewust zijn dat hij/zij niet automatisch in aanmerking komt voor studiefinanciering. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Omdat een bbl’er een arbeidsovereenkomst heeft, kan het leerbedrijf voor de bbl’er een beroep doen op de NOW mits het bedrijf voldoet aan de randvoorwaarden daarvoor. 

 

Als bpv-overeenkomst en arbeidsovereenkomst van de leerling doorlopen tot einde studietijd, terwijl het bedrijf dicht is, zijn wel loonkosten verschuldigd. Maar behoudt het bedrijf voor die periode ook recht op subsidie praktijkleren?

De uitwerking van de maatregelen op de subsidie praktijkleren is nog niet bekend. Vragen hierover zijn wel gesteld aan het ministerie van OCW. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor leerbedrijven. Zodra deze helderheid er is zal SBB de leerbedrijven hierover informeren.

 

Meer informatie is ook te vinden op de site van de MBO Raad, de Commissie Beroepsonderwijs en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB.