Wetsvoorstel voor regels aantallen vee en veelocaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
13-12-2018

Er moeten regels komen voor de aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in gebieden met veel vee. Dat staat in het voorstel Interimwet veedichte gebieden dat de Tweede Kamerleden Futselaar (SP), Bromet (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) hebben ingediend.

 

Grote veestapel

Volgens de initiatiefnemers is het de taak van de overheid om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving. Iedereen moet in zijn omgeving veilig, gezond en prettig kunnen wonen en werken. De afgelopen decennia is vanwege de groei van de veestapel in bepaalde delen van Nederland echter het leefklimaat onder druk komen te staan. Omwonenden zijn geconfronteerd met schaalvergroting in de veehouderij, waardoor vooral varkensstallen in aantallen en omvang toenamen. De balans tussen vee en leefomgeving is daardoor weg.

 

Leefklimaat onder druk

Het zuidelijke veehouderijgebied in Noord-Brabant en Limburg is uitgegroeid tot een regio met de hoogste veedichtheid ter wereld met 700.000 koeien, 7,5 miljoen varkens en 42 miljoen kippen. Ook in Gelderland en Overijssel zijn de dieraantallen hoog. Het leefklimaat van veel bewoners staat daardoor ernstig onder druk. Niet alleen ondervinden de omwonenden hinder en geuroverlast, ook verandert het landschap waar steeds grootschaliger veestallen het beeld bepalen en de boer vaak niet meer op het terrein woont.

 

Gezondheidsrisico's

De grote veedichtheid heeft ook risico's voor de gezondheid en geeft een hoge druk op het milieu. De huidige wetten bieden onvoldoende mogelijkheden om de dierenaantallen in te tomen. Daarom zouden provinciale overheden hier adequatere mogelijkheden voor moeten hebben. Onder andere het provinciebestuur van Brabant heeft verschillende keren aangegeven hier behoefte aan te hebben.

 

Veestapel beperken

Dit wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van omvangrijke veehouderij voor de leefomgeving. Provincies zouden bevoegdheden krijgen een programma 'leefomgeving en veehouderijen' vast te stellen om zo aan veehouders beperkingen en voorwaarden op te kunnen leggen. Na de invoering van de Omgevingswet zal deze interimwet opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.