Kabinet stelt koers voor ontwikkeling luchtvaart in Nederland definitief vast

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-11-2020

In de Luchtvaartnota 2020-2050 zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de luchtvaart in Nederland zich de komende decennia kan ontwikkelen. Het kabinet wil een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Een luchtvaart die minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens en die schoner is. Groei is - als de sector zich heeft hersteld van de huidige crisis - geen vanzelfsprekendheid meer, maar zal moeten worden verdiend op basis van concrete maatregelen die genomen zijn voor hinderbeperking en verduurzaming.

 

Voor de totstandkoming van de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 is een proces doorlopen waarbij maatschappelijke organisaties, omwonenden, sectorpartijen en het parlement zijn betrokken. Zo heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota een zienswijzeprocedure doorlopen waarbij in totaal 434 zienswijzen zijn ingediend. Ook de beoordelingen van een aantal adviesorganen, waaronder de commissie voor de m.e.r., zijn verwerkt in de definitieve nota. Aan de luchtvaarnota 2020-2050 is een uitvoeringsagenda gekoppeld waarin staat welke acties de overheid in samenwerking met andere partijen de komende jaren onderneemt om invulling te geven aan de koers uit de Luchtvaartnota.

Lees meer over