Sustainable Finance – Een impuls voor de Europese energietransitie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-05-2021

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor investeerders om ‘groen’ te investeren. Dat is nodig ook, aangezien er tot 2030 jaarlijks 350 miljard euro extra geïnvesteerd moet worden om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen. Zelf heeft de Europese Unie met de begroting én het herstelpakket 555 miljard euro voor het verwezenlijken van de energietransitie in de periode 2021 – 2027 beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er in totaal een tekort is van bijna 3000 miljard om de energietransitie te verwezenlijken.

 

Maar hoe bepaal je of iets een groene investering is? De Commissie werkt daarvoor sinds het aannemen van het actieplan voor Sustainable Finance in 2018 aan een nadere uitwerking van een classificatiemechanisme: de EU Taxonomie. Deze taxonomie beschrijft de criteria waarmee kan worden vastgesteld of economische activiteiten wel of niet als groen kunnen worden beschouwd. Vervolgens moeten grote bedrijven deze criteria hanteren om aan te geven welk deel van hun economische activiteiten groen zijn.

 

Op 21 april heeft de Commissie een pakket met nieuw Sustainable Finance beleid gepubliceerd. Dit pakket bevat de criteria voor activiteiten die bijdragen aan twee van de zes milieudoelstellingen klimaatadaptatie en -mitigatie. Ook is het aantal bedrijven dat onder de rapportageverplichting valt uitgebreid. Daarnaast worden institutionele investeerders en consultants verplicht om particuliere investeerders te informeren over de duurzaamheid van investeringen.

De taxonomie moet nog aangevuld worden met een beoordeling van gas en nucleaire energie, de vier overige milieudoelstellingen (circulaire economie, voorkomen vervuiling, herstel biodiversiteit en bescherming water- en zeegrondstoffen), activiteiten die de milieudoelstellingen niet significant schaden (no significant harm), activiteiten die dat wel doen (significant harm) én sociale doelstellingen. Aanvullend wordt deze zomer ook de nieuwe Sustainable Finance strategie verwacht met verschillende aanvullende instrumenten om groene investeringen te stimuleren.

 

Kortom, er komt nog veel beleid aan dat de EU taxonomie en de daarbij behorende verplichtingen verder vorm moet geven. Dat resulteert vooralsnog in veel onzekerheid voor investeerders én bedrijven. In dat kader hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een ad hoc werkgroep Sustainable Finance opgezet en zijn we goed verbonden met onze koepelorganisaties BusinessEurope en SMEunited die aangesloten zijn bij de verdere uitwerking van de taxonomie. Momenteel kijken we naar de werkbaarheid van de regelgeving, de mogelijke knelpunten en de administratieve lasten die komen kijken bij de rapportageverplichtingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.