Sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-03-2023

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Een snellere, eenvoudiger en laagdremperligere weg zijn de geschillencommissies. Het kabinet wil deze aanpak versterken. De SER doet nu aanbevelingen om het stelsel toegankelijker te maken, beter te financieren en de kwaliteit ervan beter te borgen:

 1. Verbeter de toegankelijkheid van het stelsel
 2. Zorg voor structurele en adequate financiering van het stelsel
 3. Verbeter de waarborgen voor de kwaliteit van het stelsel

 

Op 21 maart is de SER-publicatie ‘Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken’ verschenen.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een actieve bijdrage geleverd aan het advies en zijn blij met het resultaat. De Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER doet de volgende aanbevelingen:

 

Verbeter de toegankelijkheid van het stelsel

 • Stel vanuit overheidswege een routekaart op die consumenten en ondernemers de weg wijst waar ze terecht kunnen voor alternatieve geschillenoplossing.
 • Zorg voor klachtenlokketten waar consumenten en ondernemers advies kunnen krijgen en die eventueel bemiddelend kunnen optreden als voorfase voor de behandeling in geschillencommissies.
 • Zorg dat ouderen, laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen beter zijn geïnformeerd en gemakkelijker toegang hebben tot alternatieve geschillenoplossingen.

Zorg voor structurele en adequate financiering van het stelsel

 • Zorg vanuit de overheid voor een structurele en voorspelbare financiering van de Huurcommissie en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) en eventueel nieuw te erkennen ADR-instanties.
 • Verhoog vanwege het maatschappelijk belang van het stelsel en de ontlasting van de rechterlijke macht de overheidsbijdrage aan de financiering van de SGC zodat er meer balans komt in de bijdrage van de verschillende partijen en het stelsel houdbaar blijft en verdere versnippering wordt tegengegaan. 

Verbeter de waarborgen voor de kwaliteit van het stelsel

 • Zorg vanuit overheidswege voor een meer uniforme toepassing van de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
 • Onderwerp alle geschillencommissies aan een periodieke evaluatie en zorg dat de hieruit voortvloeiende aanbevelingen waar nodig goed worden nageleefd.
 • Zorg voor meer coördinatie tussen de ministeries op het terrein van buitengerechtelijke geschillenbeslechting door bv. een bewindspersoon en of instantie hiervoor verantwoordelijk te maken.
 • Maak het mogelijk dat geschillencommissies vragen kunnen stellen aan de rechter over de uitleg van het Europees consumentenrecht.