MKB NederlandMKB Nederland

  • MKB >
  • Projecten

Projecten MKB-Nederland

MKB-Nederland voert verschillende projecten uit om het ondernemersklimaat te bevorderen:

Stop Cybercrime Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
Oranje Handelsmissiefonds  Sturen op cijfers
MKB Export Award Overal Ondernemen
The Next Entrepreneur Ondernemerskredietdesk
Traineeships in het mkb Elke Dag Beter
MKB-Vriendelijkste gemeente MKB Winstpunt
Online Ondernemen
MKB Green Deal Leercultuur (Excelleren)
Nieuwe Energie in Bedrijf WijkeconomieStop Cybercrime

Op initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en de Taskforce Aanpak Criminaliteit tegen Bedrijven is juni 2013 een tweejarige campagne gestart die ondernemers bewust moet maken van de risico’s van cybercrime en hen aanzet tot het nemen van preventieve maatregelen. De campagne is een publiek-private samenwerking tussen o.a. MKB-Nederland, het ministerie voor Veiligheid en Justitie, Digibewust en TNO en bestaat onder meer uit gerichte adviezen, bijeenkomsten en het gekanaliseerd weergeven van de bestaande ondersteuning in geval van dreiging van cybercrime.

Hoewel ondernemers zich er in toenemende mate van bewust zijn dat goede digitale bescherming nuttig en nodig is moeten er nog wel de nodige stappen worden gezet. In de praktijk blijkt dat criminelen ver voor lopen op hetgeen ondernemers weten van cybercrime en ook dat het voor ondernemers lastig is in te schatten welke maatregelen noodzakelijk zijn voor hun bedrijf. Deze kennis is nodig voor ondernemers om de informatiebeveiliging betrouwbaar te kunnen uitbesteden en tegelijkertijd intern de juiste organisatorische maatregelen te kunnen nemen.
In december 2013 lanceerde MKB-Nederland de hulpknop Stop Cybercrime. Met één druk op de knop kunnen slachtoffers van cybercrime hulp, advies en doorverwijzing krijgen.
> Stop cybercrime.nu
> Hulpknop Stop Cybercrime.nu
Mkb leert over risico's cybercrime per sector met nieuwe cyberrad (samenwerking met TNO)

Oranje Handelsmissiefonds

Nieuwe ronde inschrijvingen start binnenkort!
Klik hier om op de hoogte gehouden te worden.

MKB-Nederland, KLM en ING hebben ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 het initiatief genomen om in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken het ‘Oranje Handelsmissiefonds’ op te richten. Het fonds wil middelgrote bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Van de bedrijven die zich hiervoor aanmelden, worden er jaarlijks 10 geselecteerd die zullen worden ondersteund bij het opbouwen van een internationaal netwerk.
Op 27 augustus hebben de partners het startsein gegeven voor de inschrijving. Deze stond open tot en met 15 oktober. De 10 winnende ondernemers hebben op 29 november tijdens een feestelijke bijeenkomst het Oranje Handelsmissiepakket 2013 ontvangen.
> Oranje Handelsmissiefonds


MKB Export Award

Binnenkort kunt u zich weer aanmelden voor deze verkiezing. Kijk hier voor meer informatie.
MKB-Nederland en TNT Express dagen ondernemers uit met MKB Export Award om internationaal hun bedrijf op de kaart te zetten. Met deze wedstrijd willen beide partijen mkb-ondernemers helpen om hun bedrijf symbolisch op de wereldkaart te zetten en hun internationale ambities waar te maken. De wedstrijd is laagdrempelig, inspirerend en stimulerend. Veel mkb-ondernemers hebben de potentie om met succes de grens over te gaan, maar zetten om een of andere reden maar niet die eerste stap. Anderen zijn al internationaal actief en kunnen hun business nog verder laten groeien. MKB-Nederland en TNT Express dagen juist die ondernemers uit om mee te dingen naar de MKB Export Award 2013. Want voor de winnaar wordt die eerste stap of die uitbreiding van de buitenlandse activiteiten een stuk gemakkelijker. Met een ingevuld profiel dingen mkb-ondernemers mee naar maar liefst 30.000 euro vervoer van pakjes en vracht, een zakenpartnerscan van Agentschap NL en een talencursus van 'de nonnen in Vught'.
> Verover Nieuwe Markten
> Doviq Medical wint Export Award

The Next Entrepreneur

In april 2013 is voor de tweede keer deze verkiezing georganiseerd
Om ondernemerschap te stimuleren en startende ondernemers te ondersteunen hebben MKB-Nederland en Rabobank The Next Entrepreneur opgezet. The Next Entrepreneur (TNE) is een campagne voor (potentiële) starters om zichzelf te verbeteren via relevante kennis, inspiratie en een netwerk. Bovendien is TNE een prijs voor de meest vernieuwende starter van Nederland. De winaar ontvangt een geldbedrag.

Inmiddels zijn twee verkiezingen gehouden.
> The Next Entrepreneur
> Annefrid Imenkamp (Chocstar) is The Next Entrepreneur 2012
> Erik Recter winnaar verkiezing The Next Entrepreneur 2013 (Watcher Enterprises)


Traineeships in het mkb

MKB-Nederland realiseeert samen met uitzendorganisatie Unique, talentmanagementbureau Laurens Simonse Groep (LSG) en hogeschool Inholland traineeships voor het midden- en kleinbedrijf. Het mkb loopt jaarlijks hoogopgeleid talent mis doordat afgestudeerden eerder kiezen voor bekende bedrijven dan voor relatief onbekende mkb-bedrijven. Dit is slecht voor de groei en innovatie van het mkb en dus van de Nederlandse economie.
De partijen starten met een pilotproject, dat in 2013 en 2014 in en rond Rotterdam wordt georganiseerd. In dit project helpen ze mkb-bedrijven bij hun zoektocht naar hoog opgeleid talent. Talentvolle afgestudeerden worden geplaatst bij mkb-bedrijven en beide partijen worden gedurende een jaar intensief begeleid. Bij gebleken succes breiden MKB-Nederland, Unique, LSG en Inholland het project uit naar andere regio’s.
> MKB Traineeships

MKB-Vriendelijkste gemeente

Derde editie, 2012-2013 (afgerond)

MKB-Nederland heeft in 2013 voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente georganiseerd. De prijs dient als oproep aan lokale overheden om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. De uitreiking brengt het nodige teweeg. Gemeenten voelen zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers tot stand.

Stand van zaken
Eind november is de uitslag bekend gemaakt. Bergamabcht is er in opnieuw in geslaagd de titel mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland te veroveren. Bij de 36 grootste steden heeft Zwolle het stokje overgenomen van Helmond. Op deze pagina allerhande informatie over de verkiezing 2013.
De Telegraaf heeft een interactieve kaart gepubliceerd op de site met de Top-100 alle gemeenten.

Kijk ook hier:
> Bergambacht weer mkb-vriendelijkst, Zwolle beste stad (2012-2013)
> Bergambacht mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland (2010-2011)
> Koggenland mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland (2008-2009)

Online Ondernemen

De online wereld biedt kansen. Mkb-ondernemers weten echter nog te weinig van de mogelijkheden, veiligheid en de juiste oplossingen van online werken. Bedrijven moeten hun een visie hebben op online ondernemen en hun digitale inrichting op orde hebben, zoals online klantcontacten en gebruik van online tools. Ook is het nodig kennis te vergaren over online veiligheid en voor te bereiden op de online toekomst.
MKB-Nederland heeft samen met UPC Business en Ziggo Zakelijk de scan gelanceerd ‘Maximaliseer uw digitale netwerk’. Ondernemers weten hiermee binnen 5 minuten waar ze staan op het gebied van online ondernemen en welke kansen ze (nog) over het hoofd zien.
> Online Ondernemenscan


MKB Green Deal

Wat zijn de drempels die mkb-ers ervaren om energiezuiniger te ondernemen en hoe kunnen we deze wegnemen? Het antwoord hierop gaat MKB-Nederland samen met verschillende intermediaire organisaties (o.a. brancheverenigingen, lokale ondernemersorganisaties, gemeenten) in 21 verschillende Green Deal projecten vormen.

Per project gaan minimaal 20 bedrijven op verschillende manieren aan de slag met simpele en efficiënte besparingsmaatregelen. Aan het einde van 2013 moeten de in totaal 500 ondernemers per maatregel 20% energiebesparing hebben gerealiseerd. Minimaal 20 ondernemers moeten de energiebesparing ook nog eens gaan bereiken door gebruik te maken van op een duurzame wijze opgewekte energie. Het doel van de projecten is om een aanpak te realiseren met simpele toepasbare maatregelen die daarna voor alle ondernemers eenvoudig zijn toe te passen.
Onderdeel van deze MKB Green Deal was in 2013 de verkiezing Easy to be Green Award, een prijs van MKB-Nederland en Essent voor de ondernemer die op eenvoudige wijze energiebesparende maatregelen in zijn bedrijf toepast.
> MKB Green Deal
> Slagerij Rutten beloond voor energiebesparing met Eay to be Green Award

Nieuwe Energie in Bedrijf

MKB-Nederland en de provincie Overijssel willen ondernemers graag ondersteunen om de bedrijfskosten te verlagen. Graag willen we daarom speciaal voor onze leden-ondernemers in Overijssel het project ‘Nieuwe energie in bedrijf’ onder de aandacht brengen.

Het project ‘Nieuwe energie in bedrijf’ houdt concreet in dat de mkb-ondernemer via www.energiescanoverijssel.nl een energiescan kan aanvragen voor slechts € 250 (excl. btw). De scan wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde energieadviseur. Met dit onderzoek wordt direct het energiegebruik van uw onderneming in kaart gebracht en aangegeven met welke maatregelen u het gebruik en dus uw kosten omlaag kan brengen.
Energiescan Overijssel

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B.
> Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen


Sturen op cijfers

Ondernemers helpen hun bedrijfsadministratie zó in te richten, dat ze - waar nodig aantoonbaar - kunnen sturen op cijfers. Dat is doel van de campagne en bijbehorende scan ‘Sturen op cijfers’ van MKB-Nederland, samen met Flynth. Met name kleinere bedrijven hebben hun administratie vaak onvoldoende op orde. Daardoor hebben ze geen betrouwbaar beeld van de stand van zaken binnen het bedrijf. Een gebrekkige administratie maakt ondernemers ook kansloos als zij bij een bank aankloppen voor krediet. Het goed bijhouden van de administratie maakt het mogelijk om te sturen op real-time online managementinformatie. Denk aan het vergelijken van de tussentijdse resultaten met de begroting en het voorgaande jaar, daaraan conclusies verbinden en bijsturen waar nodig.
> Sturen op cijfers 


Overal Ondernemen

MKB-Nederland en KPN willen gezamenlijk ondernemers inzicht bieden in de mogelijkheden van nieuwe vormen van ICT en hen inspireren om overal efficiënt te kunnen ondernemen. Daarnaast doen MKB-Nederland en KPN onderzoek naar de behoeften van ondernemers op het gebied van mobiel werken. Onderdeel van de campagne 'Overal ondernemen is de Mobiel Werken Scan. Deze zorgt ervoor dat de ondernemer precies weet hoe hij altijd en overal in verbinding kan staan met informatie die nodig is om de juiste keuzes te maken.
> Mobiel Werken Scan


Ondernemerskredietdesk

MKB-Nederland, VNO-NCW, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het ministerie van Economische Zaken hebben gezamenlijk de Ondernemerskredietdesk (OKD) opgericht. De Ondernemerskredietdesk biedt ondersteuning aan ondernemers in de vorm van kennisartikelen over het proces van kredietverstrekking en over de toepasbaarheid van verschillende overheidsregelingen. Bovendien kunnen ondernemers die geen nieuw krediet of herfinanciering krijgen bij hun bank, hun klacht registeren bij de OKD. De OKD maakt de klachten inzichtelijk en rapporteert deze aan haar initiatiefnemers. Deze treden daarmee op richting politiek, banken en bedrijfsleven. Ten slotte heeft de OKD een doorverwijs- en adviesfunctie naar banken en andere financiële organisaties.
> Ondernemerskredietdesk

ElkeDagBeter

MKB-Nederland wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het midden- en kleinbedrijf. De Nederlandse beroepsbevolking gaat de komende jaren in omvang sterk afnemen, terwijl het aantal ouderen juist relatief sterk zal toenemen. Om te blijven presteren in een steeds concurrerender, mondiale economie moeten we allemaal langer, slimmer en ook meer gaan werken. Dit vraagt van de arbeidsmarkt goed opgeleide, flexibele en gezonde medewerkers van alle leeftijden.
Onderdeel van deze campagne is de Elke Dag Beter Award voor het vitaalste bedrijf van Nederland. Deze is inmiddels twee keer uitgereikt.
> Elke Dag Beter
> Hoppenbrouwers uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Nederland
> Koekjesbakkerij Veldt verkozen tot vitaalste bedrijf van Nederland


MKB Winstpunt

Vernieuwing is van toenemend belang voor de toekomst van ondernemers: het levert continuïteit en rendement op. Veel ondernemers komen, ondanks genoeg ideeën, niet toe aan vernieuwing. Vaak ontbreekt het aan tijd, een deskundig klankbord of een concrete aanpak. MKB-Nederland heeft de ambitie om vernieuwing in het mkb te stimuleren en ondernemers te begeleiden om op een effectieve manier concrete resultaten te behalen. Daarom is in samenwerking met de provincie Gelderland MKB Winstpunt opgezet.
> MKB Winstpunt

Leercultuur (Excelleren)

Afgerond
Opleidingen zijn niet altijd prioriteit nummer 1 binnen een mkb-bedrijf. Maar ‘scholing en ontwikkeling’ kunnen de innovatiekracht, duurzame inzetbaarheid en productiviteit van een onderneming sterk verbeteren. MKB-Nederland heeft daarom gedurende twee jaar (2011 en 2012) samen met een aantal brancheorganisaties het project Leercultuur (Excelleren) uitgevoerd. Inmiddels is het project succesvol afgerond, met een Eerste-Hulp-bij-boek als eindproduct voor elke werkgever die zijn werknemers wil laten groeien en ontwikkelen.
> Leercultuur
> boek Eerste Hulp bij Leren Excelleren


Wijkeconomie

Afgerond
MKB-Nederland is ervan overtuigd dat de economische vitaliteit en het woon- en leefklimaat van wijken communicerende vaten zijn. Overal waar bewoners, gemeenten, woningcorporaties en andere lokale stakeholders samen de leefbaarheid proberen te vergroten, draagt stimuleren van ondernemerschap in de wijk hier vaak direct en zichtbaar aan bij. Ontwikkelen en versterken van de wijkeconomie – zoals het geheel van het economisch verkeer en de bedrijvigheid in de wijk genoemd wordt – is daarmee minstens zo’n belangrijk facet van de wijkaanpak als slopen en renoveren van vastgoed en uitvoeren van sociale programma’s. Maar ook trends als de decentralisatie van overheidstaken, glocalisatie, de toenemende initiatiefrijkheid en mondigheid van burgers en ondernemers, en de groei van publiek-private samenwerkingen legitimeren en ondersteunen de aandacht voor stimuleringsprogramma’s op wijk-, buurt- en soms zelfs straatniveau. ‘Hier’ gebeurt het vandaag de dag.
> lees meer over het project Wijkeconomie

MKB in de regio

Region Map

Maak hieronder uw keuze voor een MKB kantoor in uw regio.