MKB NederlandMKB Nederland

Bestuur

MKB-Nederland kent de volgende bestuurslagen.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bestuurt de Vereniging MKB-Nederland, komt in principe maandelijks bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland.
De leden van het Hoofdbestuur worden op bindende voordracht van de sectoren (clusters) benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De leden van het Hoofdbestuur zijn (bij voorkeur voorzitter/ondernemer) lid van aangesloten brancheorganisaties.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het hoofdbestuur voor, bewaakt de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur, is belast met de besluitvorming ter zake onderwerpen van actuele aard en draagt kandidaten aan het hoofdbestuur voor ter benoeming in interne en externe vacatures.
Het dagelijks bestuur komt gemiddeld 2 keer per maand bijeen.
Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. Met uitzondering van de voorzitter worden de leden in functie gekozen door het hoofdbestuur. De directeur maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft een drieledige functie:
1) Het algemeen bestuur adviseert het hoofdbestuur over de grote lijnen van het mkb-beleid
2) Het algemeen bestuur vervult enerzijds een belangrijke ontmoetingsfunctie tussen MKB-Nederland en de voorzitters/directeuren van de aangesloten organisaties en anderzijds tussen de deelnemers vanuit de organisaties onderling
3) In het algemeen bestuur vindt informeel overleg op politiek terrein plaats met de ‘beslissers’ in de Nederlandse politiek.
Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties.
Het algemeen bestuur komt gemiddeld twee tot vier keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland.

Een nieuwe gezamenlijke reeks uitzendingen van MKB-Nederland en BNR's 'Zaken doen met' is weer van start gegaan!

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.