sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

BestuurHoofdbestuur

Het hoofdbestuur bestuurt de Vereniging MKB-Nederland. Het hoofdbestuur komt in principe maandelijks bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland. 

Het Hoofdbestuur bestaat uit 28 leden, inclusief de voorzitter. 23 leden worden benoemd vanuit de aangesloten brancheorganisaties en 4 leden vanuit de regio.


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het hoofdbestuur voor, bewaakt de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur, is belast met de besluitvorming ter zake onderwerpen van actuele aard en draagt kandidaten aan het hoofdbestuur voor ter benoeming in interne en externe vacatures. Het dagelijks bestuur komt gemiddeld 2 keer per maand bijeen.

Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester. De leden van het dagelijks bestuur, behoudens de voorzitter, worden in functie gekozen door het hoofdbestuur.


Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft een drieledige functie:

  1. Het algemeen bestuur adviseert het hoofdbestuur over de grote lijnen van het mkb-beleid;
  2. Het algemeen bestuur vervult enerzijds een belangrijke ontmoetingsfunctie tussen MKB-Nederland en de voorzitters van de aangesloten organisaties en anderzijds tussen de deelnemers vanuit de organisaties onderling;
  3.  In het algemeen bestuur vindt informeel overleg op politiek terrein plaats met de ‘beslissers’ in de Nederlandse politiek.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties en van de regionale organisaties. Het algemeen bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland.

Actieplan aan tafel

Actieplan aan tafel

Aanbod van het bedrijfsleven aan het kabinet voor een gezamenlijk actieprogramma, gericht op een beter, slimmer en efficiënter toezicht.

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.