Consultatiedocument ‘Beter geregeld’, brief aan Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met belangstelling kennisgenomen van het consultatiedocument ‘Beter geregeld’ en het voorstel voor de versterking van het regelgevend proces van de NBA. VNO-NCW en MKB-Nederland uiten hun waardering voor het initiatief en de openheid waarin dit wordt onderzocht en danken de NBA ook voor de persoonlijke uitnodiging om hierop te reageren. Graag maken wij van die mogelijkheid gebruik.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat het publiek belang gediend is met een juiste financiële verantwoording van ondernemingen. Accountants vormen een belangrijk onderdeel in de keten van financiële communicatie door ondernemingen. Maatregelen voor de accountantssector hebben daardoor niet alleen gevolgen voor accountants en accountantsorganisaties maar ook voor ondernemingen. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de bewuste keuze van de NBA om in sterke mate aan te sluiten bij internationale standaarden. Op deze wijze draagt de NBA bij aan het bevorderen van het internationale speelveld voor ondernemingen en hun accountants.

VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in de door de NBA in het consultatiedocument geuite doelen om de betrokkenheid van externe belanghebbenden bij het regelgevende proces te vergroten en hen nadrukkelijker te betrekken bij de reactie van de NBA op nationale en internationale consultaties van wetgevers om het maatschappelijk belang van de beroepsregelgeving beter te borgen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland geven u de volgende kernpunten in overweging voor de verdere aanpassing van het regelgevend proces.

 

Verkleinen verwachtingskloof
VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het instellen van het beoogde Belanghebbendenorgaan Beroepsreglementering (BOB), waarin stakeholders op persoonlijke titel deelnemen. Het BOB heeft volgens het consultatiedocument als doel: “Het verminderen van de verwachtingskloof, enerzijds door het vertalen van de verwachtingen die de samenleving heeft met betrekking tot de werkzaamheden van de accountant en anderzijds door een onderscheid te maken tussen redelijke en mogelijk onredelijke verwachtingen.” (p.2) Ook bij de instelling van het BOB is het van belang geen onredelijke verwachtingen te wekken. Immers, VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat de standpunten uit het BOB, gezien de deelname op persoonlijke titel, wel een indicatie geven van het wat elders in de praktijk en samenleving speelt maar niet noodzakelijkerwijs een weergave vormen van het algemene beeld en de maatschappelijke verwachtingen. Het blijft dan ook noodzakelijk dat het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) maatschappelijke partijen en achterbannen blijft betrekken om het beeld te toetsen.

 

Verhouding andere regelgevers volstaat
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van het verhogen stakeholderbetrokkenheid binnen het regelgevend proces van de NBA omdat het kan bijdragen aan verbetering van de verslaggevingsketen. VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat regelgeving die betrekking heeft op de accountantscontrole wel volgend zou moeten zijn op die van verslaggeving. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom van mening dat de huidige verhouding van het ACB met andere regelgevers zoals de RJ volstaat. Zo is er momenteel al actieve betrokkenheid van de NBA en haar leden binnen de Stichting en Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Ook bieden zowel NBA als RJ een publieke consultatiemogelijkheid waarmee input kan worden gegeven.

 

Beheer AQI’s
Het wetsvoorstel toekomst accountancysector bevat het voorstel om de NBA te belasten met het beheer van de audit quality indicators (AQI’s). Het consultatiedocument bevat het voorstel om deze taak bij het BOB te beleggen. VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat dit niet geheel passend lijkt nu het BOB een beoogd onderdeel is van het regelgevend proces. De beoogde rol voor de NBA, blijkens de toelichting op het wetsvoorstel, is zorg dragen voor de periodieke evaluatie van de AQI’s en daarvan verslag uitbrengen aan het Ministerie van Financiën. Voorts dient de NBA zorg te dragen voor de openbaarmaking van de AQI’s. Deze meer uitvoerende taken lijken minder passend bij de in het consultatiedocument voorgestelde adviserende taak van het BOB aan het ACB.

 

Voor een nadere toelichting op en uitwerking van bovenstaande punten verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief.

 

Hoogachtend,

 

Rob Mulder

Directeur Beleid

 

 

Zie de Download voor deze volledige brief inclusief bijlage.