Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring, brief aan de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
03-11-2021

Geachte heer/mevrouw,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met belangstelling kennisgenomen van het consultatiedocument verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om hierop te reageren.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland staan afwijzend tegenover de in het consultatiedocument opgenomen voorstellen. VNO-NCW en MKB-Nederland menen dat de gevolgen ervan onwenselijk en verstrekkend zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich met name zorgen over de consequenties voor het gesprek tussen de controleplichtige onderneming en de accountant. Reden hiervoor is dat de verplichting om te rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring de accountant mogelijk prikkelt om fraude- en continuïteitsrisico’s hoger in te schatten terwijl de voorstellen geen aanpassing van de bedrijfsvoering bewerkstelligen. Daarnaast kan de verplichting ertoe leiden dat de controleverklaring meer onderneming specifieke informatie bevat dan de bestuurder verplicht is op te nemen in de jaarlijkse financiële verslaggeving. Ook zien VNO-NCW en MKB-Nederland risico’s voor het internationaal speelveld waarin veel van de Nederlandse ondernemingen opereren nu de voorstellen afwijken van de internationale richtlijnen voor de controle. Daarnaast zorgt dit voorstel voor een stijging van de administratieve lasten voor duizenden ondernemingen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken overigens dat het publiek belang gediend is met een juiste financiële verantwoording van ondernemingen. Accountants vormen een belangrijk onderdeel in de keten van financiële communicatie verschaft door ondernemingen in de vorm van de controlewerkzaamheden die accountants uitvoeren en de controleverklaring die zij afgeven. Wij onderkennen het belang van aandacht voor de preventie van fraude en corruptie binnen de onderneming. Fraude binnen een onderneming – klein of groot – dient te allen tijde tegengegaan en bestreden te worden. Ook is het de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om preventieve maatregelen te nemen en fraudepreventie op de agenda te zetten van de directie en onderwerp van gesprek te laten zijn bij de werknemers. Fraude heeft namelijk niet alleen financiële consequenties voor betrokkenen, maar kan ook vervelende gevolgen hebben voor het vertrouwen in ondernemingen.

 

Vertrouwen in de onderneming kan ook geschaad worden door continuïteitsproblemen. Daarbij benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland dat continuïteitsproblemen niet noodzakelijkerwijs het gevolg hoeven te zijn van fraude. Integendeel zelfs, er zijn diverse situaties mogelijk waardoor een onderneming in continuïteitsproblemen komt. Door de voorgestelde rapportageverplichtingen op de onderwerpen fraude en continuïteit gezamenlijk te consulteren kan ten onrechte het beeld ontstaan dat dat wel zo is. Dat doet geen recht aan de Nederlandse ondernemingen, die door de economische gevolgen van de coronapandemie in zwaar weer zijn gekomen. VNO-NCW en MKB-Nederland vragen de NBA dan ook om rekening te houden met de publieke beeldvorming en het onderwerp fraude separaat van het onderwerp continuïteit te behandelen.

 

Het is VNO-NCW en MKB-Nederland niet geheel duidelijk voor welk probleem de aanvullingen op de controleverklaring een oplossing zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland waarderen de inspanningen tot hervorming van de accountantssector die bijdragen aan verbetering van de controlekwaliteit en juiste financiële verslaggeving. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan graag in gesprek met de NBA om te bezien of en hoe we gezamenlijk aan de slag kunnen met deze belangrijke thema’s, zowel voor de ondernemingen als de gebruikers van de accountantsverklaringen.

 

Voor een nadere toelichting op en uitwerking van bovenstaande punten verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief.

 

Hoogachtend,

 

Rob Mulder
Directeur Beleid

Lees meer over