Akkoord tussen het bedrijfsleven en Sena over een toeslag voor 2021 en 2022 voor 'Amerikaanse' muziek

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
27-07-2021

Over de discussie die er speelt tussen het bedrijfsleven en Sena over de gevolgen van een Europese uitspraak over naburige rechten en het Sena-tarief is al eerder bericht. Kort gezegd komt het er op neer dat het Europese Hof van Justitie vorig jaar een uitspraak heeft gedaan over naburige rechten die heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per 1 januari 2021. Volgens Sena betekenen de uitspraak en wetswijziging dat voor gebruik van muziek afkomstig uit meer landen, de zogenaamde 'niet-Rome-landen', waarbij het in de praktijk met name om Amerika gaat, vanaf 2021 moet worden betaald. Voorheen werden aan rechthebbenden uit deze landen geen vergoedingen uitbetaald en vonden daarvoor dus ook geen inningen plaats door Sena.

 

Over de gevolgen van deze wetswijziging en de exacte juridische gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven - vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht van MKB-Nederland en VNO-NCW - van mening. Juridisch is het behoorlijk ingewikkeld: er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Partijen weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat de uitkomst bovendien onzeker is. Voor geen van de partijen is dit een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de Commissie Auteursrecht en Sena met elkaar in gesprek gegaan om tot een (tijdelijke) oplossing te komen.

 

Partijen hebben nu een akkoord gesloten voor de jaren 2021 en 2022. Samengevat komt het er op neer dat is besloten de pijn van de gevolgen van de uitspraak te delen, rekening houdend met de belangen van zowel muziekgebruikers (ondernemers) als de Sena-rechthebbenden, mede gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden.

 

Het akkoord is voorgelegd aan de besturen van MKB-Nederland en VNO-NCW en door beide besturen goedgekeurd. Al kan het convenant de deelnemers aan de Commissie Auteursrecht en/of de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW niet juridisch binden, is dit convenant door het merendeel van de aangesloten brancheverenigingen onderschreven.

Wij beseffen terdege dat een toeslag op het Sena-tarief uitermate slecht uitkomt, zeker op dit moment nu veel ondernemers de gevolgen van coronamaatregelen nog niet te boven zijn. Maar onder de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over procedures etcetera, is het naar onze mening het minst slechte alternatief.

 

De hoofdpunten van het akkoord:

  • Op de geldende Sena-tarieven geldt vanaf 1 januari 2021 een toeslag van 12,5%
  • Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5%, zodat er in 2022 cumulatief een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van de geldende tarieven.
  • Zowel MKB-Nederland en VNO-NCW als Sena zullen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie steunen om de wetgeving aan te passen zodat er niet meer hoeft te worden betaald voor muziek afkomstig uit de zogenaamde 'niet-Rome-landen'. Deze landen incasseren namelijk niet voor hun gebruik van het zogenoemde 'Rome-repertoire'. Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen. Ook als in rechte onherroepelijk zou komen vast te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, zal de toeslag vervallen.
Lees meer over