Inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden, brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
04-02-2021

Let op: dit is een verkorte versie van de brief van de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 01-02-2021.

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Daarom is het kabinet met sociale partners overeengekomen om in de periode van 2021 tot en met 2025 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor een sectorale maatwerkregeling die zich richt op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

 

Deze regeling voorziet in subsidies voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers voor activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast krijgen sectoren de mogelijkheid om met behulp van subsidie werknemers met zwaar werk die dat willen in goede samenspraak vervroegd te laten uittreden.

 

Aan wie wordt de subsidie verleend?

Aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau. Van daaruit wordt het doorgeleid aan werkgevers/organisaties binnen de sector.

 

Voor wie staat het subsidiebudget open?

Voor alle werkgevers in Nederland, via de samenwerkingsverbanden van sociale partners. Deze sociale partners bepalen zelf in welk samenwerkingsverband zij het meest effectief tot maatregelen kunnen komen: langs de lijnen van cao’s, branches, of anders. Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor een activiteitenplan dat op maat is gesneden voor hun sector of branche. Zij weten waar in hun sector of branche de uitdagingen liggen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook weten zij waar het werk als zwaar wordt ervaren en welke werkgevers knelpunten ervaren bij het bieden van regelingen voor vervroegd uittreden aan werknemers die hier behoefte aan hebben.

 

Hoe moet het subsidiebedrag besteed worden?

Van het gevraagde subsidiebedrag moet tenminste 25% worden ingezet voor investeringen in duurzame inzetbaarheid. De overige 75% van het subsidiebedrag mag worden ingezet als bijdrage in de kosten die werkgevers moeten maken voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s).

 

Wat houdt de subsidieaanvraag voor sectoranalyses in?

Voor het uitvoeren van een sectoranalyse kan 20.000 euro worden aangevraagd door sectoren. In een sectoranalyse kunnen de meerjarige opgaven op het gebied van DI&EU in de sector en de inzet die nodig is om werkenden gezond hun pensioen te laten bereiken in beeld gebracht worden.

  • Maandag 1 februari 2021 om 9.00 uur wordt een aanvraagtijdvak opengesteld voor subsidieaanvragen voor een sectoranalyse. Dit aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 26 februari om 17.00 uur. Het beschikbare budget is 2 miljoen euro. In het najaar volgt een tweede aanvraagtijdvak.

Wat houdt de subsidieaanvraag voor activiteitenplannen in?

  • Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen zal worden opengesteld op 1 juni 2021 en staat de hele maand juni open. Subsidie voor RVU-regelingen die vanaf 1 januari 2021 zijn gestart kan dan aangevraagd worden. Uitkeringen voor vervroegd uittreden zijn in dit tijdvak onder voorwaarden reeds subsidiabel vanaf 1 januari 2021, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de versoepeling van de fiscale behandeling van de RVU. Daarbij gelden de voorwaarden dat de subsidieaanvraag in het aanvraagtijdvak van juni 2021 moet worden ingediend én dat de reeds gestarte RVU’s ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet afgerond mogen zijn. Ook ontstaat er pas aanspraak op subsidie op het moment van subsidieverlening. Dit betekent dat sectoren die voor deze mogelijkheid kiezen de eerste maanden zullen moeten voorfinancieren en pas later zekerheid krijgen over het al dan niet ontvangen van subsidie.
     
  • Begin 2022 wordt een tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opengesteld.
     
  • Ook in 2023 en 2024 wordt een aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen van samenwerkingsverbanden opengesteld. In 2023 komt een tijdvak specifiek voor ondernemingen, wel met inbreng van werkgevers- en werknemersgeleding, tenzij uit de evaluatie naar voren komt dat het bereik van de regeling via samenwerkingsverbanden niet voldoende is.