Pensioen en AOW

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste ter wereld. En dat willen we ook zo houden. In het pensioenakkoord – dat in 2019 is gesloten en 2020 is uitgewerkt – is daarom een breed pakket van maatregelen afgesproken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Belangrijkste is dat de maatregelen voor jong en oud zekerheid en duidelijkheid geven hoe onze samenleving omgaat met de vergrijzing en de oudedagsvoorziening.

Maatregelen pensioenakkoord

 • Een minder snelle verhoging van de AOW op korte én lange termijn. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd pas in 2024 naar 67 jaar stijgt. En vanaf dat moment zal de pensioenleeftijd minder snel gaan stijgen. Wanneer de levensverwachting met één jaar stijgt, stijgt de pensioenleeftijd nog maar met 8 maanden.
 • Meer mogelijkheden tot maatwerk voor mensen met zwaar werk die het niet volhouden tot de pensioenleeftijd. Voor de komende jaren kan zonder boete (RVU-heffing) een AOW-overbrugging verstrekt worden. Tegelijk wordt ingezet op maatregelen die een meer structurele oplossing bieden. Daarbij gaat het om spaarregelingen uit verlof en toeslagen, intensivering van maatregelen op gebied van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren en een AOW na 45 jaar werken.
 • Een begrijpelijker en persoonlijker pensioenstelsel. Pensioenen bewegen sneller mee met de financiële markten terwijl risico’s collectief gedeeld blijven.
 • Voor komend jaar zijn afspraken gemaakt om de kans op kortingen flink kleiner te maken. Pensioenfondsen hoeven pas te korten wanneer de dekkingsgraad onder de 90% is. In het nieuwe stelsel kunnen de pensioenen naar verwachting eerder worden verhoogd.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

 • Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde maar de waardering van werknemers is vaak laag. Het nieuwe pensioenstelsel moet bijdragen aan meer waardering en de houdbaarheid van een uitstekend pensioenstelsel.
 • Aan de arbeidsvoorwaardentafel wordt straks de hoogte van de pensioenpremie bepaald. Sociale partners besluiten welke doelstelling er is voor het pensioenniveau en welke premie werkgever en werknemers daarvoor beschikbaar stellen. Deze premie is stabiel en wordt alleen gewijzigd als werkgevers en werknemers daar nieuwe afspraken over maken. Dit voorkomt verrassingen over de premiehoogte.
 • Een deelnemer moet straks goed kunnen volgen wat totaal wordt ingelegd voor zijn pensioen en hoe zijn opbouw verloopt. Door herverdeling van premies via de doorsneesystematiek is dat nu niet mogelijk en hebben veel deelnemers het idee dat ze geen eigen pensioen opbouwen. Straks worden pensioenpremies leeftijdsonafhankelijk en komt er een nieuw fiscaal kader.
 • Werkgevers en werknemers(organisaties) blijven ruime mogelijkheden houden om een pensioenregeling af te sluiten die past bij de deelnemerspopulatie. De overstap naar premieovereenkomsten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De huidige premieregelingen worden verruimd zodat het ook voor bedrijfstakregelingen mogelijk wordt. En er komt een nieuwe premieovereenkomst bij die een uitgebreidere risicodeling kent.
 • Het pensioenstelsel blijft wel collectief  en solidair. Dit draagt namelijk bij aan een goed pensioenstelsel door lage kosten en acceptatieplicht.

Meer mogelijkheden voor zzp'ers

Een deel van de zzp’ers bouwt nu geen of weinig pensioen op. Dat kan leiden tot een forse inkomensterugval bij pensioneren. Daarnaast heeft een deel van de zzp’ers problemen een goede en betaalbare dekking bij arbeidsongeschiktheid te vinden.

 • De tweede pijler wordt breed toegankelijk voor zzp’ers. (Algemene) pensioenfondsen maar ook bijvoorbeeld Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) kunnen straks regelingen inrichten en toegankelijk maken voor zzp’ers. Daarmee kunnen straks ook zzp’ers profiteren van collectieve regelingen en schaalvoordelen in de tweede pijler.
 • Door de afschaffing van de doorsneesystematiek wordt het ook makkelijker maatwerk te verlenen zodat zzp’ers flexibele premies kunnen inleggen en alleen betalen voor de regelingen waar behoefte aan is.
 • Zzp’ers die liever individueel pensioen willen opbouwen, krijgen meer fiscale mogelijkheden in de derde pijler. De regering gaat er mee aan de slag deze gelijk te trekken met de fiscale ruimte in de tweede pijler.
 • Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijke (politieke) zorg dat zzp’ers onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en wordt geborgd dat iedereen zich ook kan verzekeren. Sociale partners hebben samen met zzp-organisaties in maart hiertoe een passend voorstel gedaan.

Aanpassingen pensioenleeftijd

Als we steeds ouder worden is langer doorwerken noodzakelijk. Door verschillende maatregelen zijn we afgelopen jaren al veel langer gaan doorwerken. Dat gaat in veel gevallen heel goed maar er zijn ook situaties waar de snel gestegen pensioenleeftijd voor problemen zorgt. Bijvoorbeeld bij mensen die lang zwaar werk hebben gedaan. Met de afgesproken maatregelen zijn de scherpe kantjes er vanaf en is meer maatwerk mogelijk. 

 • Afgesproken is dat de pensioenleeftijd pas in 2024 naar 67 jaar stijgt. Ook voor de toekomst gaat de stijging veel minder snel. Als we een jaar langer leven dan stijgt de AOW-leeftijd maar acht maanden (in plaats van nu een jaar). Overigens blijven we vasthouden aan geleidelijke stapjes en worden die ook vijf jaar vooraf aangekondigd. Zo kan iedereen zich voldoende voorbereiden.
 • Komende jaren kunnen werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken maken om eerder te stoppen. Tot drie jaar voor de officiële AOW-leeftijd zijn er fiscale faciliteiten om dit makkelijker te maken. De zogenaamde RVU-heffing is voor werkgevers in deze periode niet verschuldigd over een bedrag van circa 20.000 euro. De werknemer kan daarbij zijn pensioen naar voren halen. Op deze wijze kan voor mensen met zwaar werk een nette regeling getroffen worden.
 • Er komen aanvullende mogelijkheden om werknemers meer eigen regie te geven om de eindstreep op goede wijze te halen. Allereerst door het verder verbeteren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en het stimuleren van een leven lang leren. Maar ook door uitbreiding van de mogelijkheid om te sparen voor (gedeeltelijk) stoppen via sparen van verlof of toeslagen. Daarnaast wordt onderzocht of een AOW die ingaat na 45 dienstjaren mogelijk is. 
 
Lees meer
Ondernemen voor brede welvaart
Boekje
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.
Project
08-11-2020

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat hier een boete tegenover staat. Daarnaast komt er een tijdelijke subsidieregeling voor maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Meer informatie