Natuurbeleid en stikstof

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Mede op basis van Europese regelgeving heeft Nederland regels opgesteld ter bescherming van flora en fauna. Natuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Aan de andere kant moet er ook voldoende ruimte zijn voor economie. Beide belangen moeten worden gewogen om tot oplossingen te komen.

Uitwerking beheerplannen Natura 2000

Ook als het gaat om Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden, moet een goede balans worden gezocht tussen natuurbeleid en ruimte voor economische ontwikkeling. Bij de uitwerking van de beheerplannen voor Natura 2000 bleek echter dat bij veel gebieden de stikstofdepositie voor problemen zorgde.

 

Balans tussen natuurbeleid en economie

De Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) was ontwikkeld om goede kansen te bieden voor natuur én economie. De Raad van State oordeelde echter onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Honderden vergunningen halen waarschijnlijk de eindstreep niet. Duizenden activiteiten zijn uitgevoerd op basis van vrijstelling, maar moeten nu alsnog een langdurig vergunningentraject in. Hetzelfde geldt voor activiteiten die zó weinig stikstof veroorzaken dat ze tot dusver gewoon legaal waren. Het gaat om bedrijfsactiviteiten, maar ook om dijkverzwaringen, windmolenparken, wegen en woonwijken.

 

Veel vragen bij bedrijfsleven

Het bedrijfsleven zit nu wel met veel vragen, die snel moeten worden opgelost. Zo zijn er geluiden, dat gemeenten en provincies geen aanvragen meer behandelen, omdat ze niet weten hoe ze de vergunning zouden kunnen verlenen. Minister Schouten van Landbouw heeft in een Kamerdebat enkele oplossingen genoemd, waaronder individuele passende beoordeling, interne en externe saldering (tegenover verlening van een nieuwe vergunning staat intrekken van een bestaande vergunning), en de zogenaamde ADC-aanpak. Die houdt in dat als er geen alternatieven (A) zijn een project om Dwingende (D) redenen van groot openbaar belang toch door mag gaan. Maar dan moeten er wel maatregelen zijn om de uitstoot van stikstof te compenseren (C).

 

Stikstof probleem nu aanpakken

Het kabinet moet bedrijven en overheden snel handvatten geven om te voorkomen dat allerlei initiatieven stilvallen. Dat geldt zeker voor duurzame initiatieven als de bouw van windmolens en wat er verder nog uit het Klimaatakkoord volgt. Verder moeten snel stappen worden gezet om het stikstofprobleem aan te pakken. Stappen die de stikstofuitstoot werkelijk omlaag brengen en de natuur verbeteren. Want natuur is belangrijk, maar economische ontwikkeling ook. Zodat de grote transities waarvoor we staan ook kunnen worden betaald. Voor meer informatie lees onze FAQ over de gevolgen van het besluit over de PAS.

Akkoord om uit stikstof impase te komen verdient aandacht politiek

Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt én weer ruimte schept voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Het versnellingsvoorstel realiseert in 2030 een significant hogere stikstofreductie (40 procent) vanuit de gezamenlijke sectoren dan in de recente wetgeving is voorzien (26 procent), en met een extra versnelling in de eerste jaren. Ook komt er extra ontwikkelruimte (60 mol) om de economische ontwikkeling weer vlot te trekken, en wordt er extra geïnvesteerd in herstel en versterking van de natuur.

Essentieel in het plan is de gebiedsgerichte aanpak die de organisaties voorstellen. De stikstofsituatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals boeren en natuurbeheerders in het gebied, participeren in plaats van maatregelen van bovenaf opgelegd te krijgen.

Uit onder andere de uitspraak van de Raad van State over de stikstofaanpak is verder gebleken dat juridische zekerheid van een nieuwe aanpak cruciaal is. In de voorgestelde aanpak worden de reductiedoelen daarom juridisch verankerd en wordt de voortgang van het programma continu gemeten. Indien nodig kan het Rijk bijsturen, op basis van een tweejaarlijkse evaluatie.   

 
Lees meer