Participatiewet en diversiteit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Iedereen moet kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de afspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Werkgevers zijn bezig deze ambitie dichterbij te brengen met het 100.000 banenplan. Maar een inclusieve arbeidsmarkt gaat verder. Op initiatief van werkgevers en werknemers is hiervoor het Charter Diversiteit opgericht.

 

De afspraken om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te brengen zijn vastgelegd in de Participatiewet en komen daarmee in de plaats van quotumwetgeving. Werkgevers zouden anders een boete opgelegd krijgen voor niet gerealiseerde werkplekken.

 

De gemaakte afspraken zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Specifiek gaat het daarbij om mensen die onder de participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening en om huidige Wajongeren met arbeidsvermogen.

 

Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers. Hiervoor is het 100.000-banenproject gestart met Aart van der Gaag (voormalig voorzitter van de ABU) als boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland en met een klein doelgericht projectteam die met opnaarde100000.nl werkgevers enthousiasmeren en ondersteunen. De eerste resultaten laten zien dat werkgevers meer dan op schema liggen.

 

Om de uitvoering te verbeteren en de kansen te vergroten van het banenplan pleiten wij voor een aantal randvoorwaarden: het bestand aan aanbodzijde moet volledig en transparant zijn. Zonder inzicht in welke mensen beschikbaar zijn, kunnen deze niet gekoppeld worden aan vacatures. Per regionaal werkbedrijf moeten minimale uniforme faciliteiten zijn voor werkgevers: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving. De Participatiewet zal van tijd tot tijd geëvalueerd worden

 

Naast de participatiewet spannen VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor het bevorderen van bredere diversiteit. Diversiteit op de werkvloer leidt tot vernieuwing en helpt bedrijven om in te spelen op veranderingen in de omgeving. Door te streven naar diversiteit, worden bovendien alle aanwezige talenten in de samenleving aangeboord. Met dit doel is het Charter Diversiteit opgericht. Het charter biedt bedrijf en sectoren hulp om met maatwerk een goede weg te vinden naar meer diversiteit en volgt op advies van de SER. Harry van der Kraats, algemeen directeur AWVN en directeur sociale zaken van VNO-NCW en MKB-Nederland is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Lees meer