Ruimte voor ondernemen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen, werkgelegenheid te bieden en om producten aan en af te voeren. Het ruimtelijk beleid wordt nu nog bepaald door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Het Rijk geeft hierin aan wat de onderwerpen van nationaal belang zijn (zoals hoofdinfrastructuur, mainports, waterveiligheid) en waar het Rijk zich op richt. Via het Besluit ruimtelijke ordening krijgen de decentrale overheden kader mee voor het ruimtelijk beleid. De Wet ruimtelijke ordening geeft de juridische kaders voor het ruimtelijk beleid. In 2018 zal deze wet opgaan in de dan van kracht wordende Omgevingswet.

In 2018 zal het Rijk voor de eerste keer, als opvolger van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, een Omgevingsvisie presenteren. Deze laatste is breder van opzet en zal omgevings-onderwerpen behandelen vanuit een meer integraal kader. Het is positief dat er dan een beleidsdocument komt dat goed aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en waarin voldoende aandacht moet zijn voor economie en ondernemerschap. In de aanloop naar de Omgevingsvisie zal het kabinet medio dit jaar een Omgevingsagenda publiceren.

Minister Schultz wil in 2016 enkele instrumenten voor het ruimtelijk beleid actualiseren. Dat is positief. Het gaat dan om de ladder voor duurzame verstedelijking met spelregels voor gemeenten hoe om te gaan met de keuze van een locatie voor een bedrijventerrein of een grote winkellocatie. De huidige regeling leidt tot veel juridische procedures en onderzoeken. Gekeken moet worden naar een efficiëntere opzet. Verder wil de minister ook enkele instrumenten voor het grondbeleid aanpassen, zoals voorkeursrecht gemeenten, planschade, kostenverhaal; ook dat is positief.

Lees verder